Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 950. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 28 april 1971. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 11 mei a.s., !s avonds om 7»30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. Agenda. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 13 april j.l. gaan hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. a. Van de Friese Autobus Maatschappij "Fram" N.V. te Heerenveen hebben wij bericht ontvangen, dat de autobusroute door Grouw met ingang van 23 mei a.s. zal worden ingekort en alsdan het volgende traject zal volgen: Stationsweg - Oostergoostraat - Tureluurstraat - Stationsweg. Wij hebben genoemde maatschappij doen weten, dat wij met teleurstel ling van deze wijziging hebben kennis genomen en gesteld, dat met name het vervallen van de halteplaats nabij de Amro-bank, die door de in woners frequent wordt benut, een vermindering betekent van de aan het publiek geboden service. In verband hiermede hebben wij de maatschappij verzocht, om, wanneer te eniger tijd herstel van de route door het dorp mogelijk mocht zijn, daaraan haar medewerking te verlenen. Volledigheidshalve merken wij nog op, dat het voornemen bestaat bij het perceel Oostergoostraat 55 leeszaal een nieuwe halteplaats in te richten. b. Het raadslid, de heer Sipke de Boer, heeft tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1971 het volgende naar voren gebracht en daarop antwoord verzocht in het eerste halfjaar van 1971. "Een uitbreidingsplan moet afgestemd 'zijn op het dorp of streek waar voor het wordt opgesteld. Op dit ogenblik is de situatie in vele dorpen zo, dat de uitbreidingsplannen geen uitbreidingen voor het gehele dorp zijn, maar slechts voor een gedeelte hiervan, b.v. plan West, Zuid Oost en Noord. Het is m.i. een principieële fout de toch al zo kleine dorpen ook nog eens te gaan verdelen in een aantal stukken. Een uit breidingsplan van 1970 moet niet alleen passen in de huidige situatie, maar ook in die van 1980. Bovenstaand geeft aanleiding tot de volgende conclusies. 1. Voor een uitbreidingsplan moet het gehele dorp in kaart worden gebracht. 2. Een uitbreidingsplan voor een tijdvak van een 5-tal jaren is niet voldoende, de plannen moeten minstens een tiental jaren vooruitlopen op de huidige situatie. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 1