6. Voorstel inzake de vergoeding voor het vervoer van schoolkinderen» GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de gemeenteraad» No» 900» Grouv, 28 april 19T1 Zoals u bekend is, hebt u in uw vergadering van 11 februari 1969 onder meer besloten, cm het vervoer van schoolkinderen naar en van Leeuwarden te gun nen aan de heer T jStelwagen te Grouw tegen de inschrijfsom van k999 inclusief B.T.W. per jaar en wel tot en met 28 augustus 1973» De heer Stelwagen heeft zich inmiddels enkele malen tot ons college ge richt met het verzoek, een verhoging van de vergoeding te bevorderen. In verband met bovengenoemd besluit hebben wij dienaangaande steeds een afwijzende houding aangenomen. Onder dagtekening van 17 oktober j.l. heeft de heer Stelwagen zich met een schrijven tot u gericht, waarin hij mededeelt, dat de huidige vergoeding veel te laag is, omdat de inschrijfsom gebaseerd was op de situatie van twee jaar ge leden. De normale prijsstijgingen in aanmerking genomen, zou de aanneemsom thans gesteld moeten worden op 21U5,— per kwartaal 8580,— per jaar zul^s exclusief omzetbelasting. Adressant besluit zijn schrijven met de opmerking, dat het onzakelijk en onmenselijk is, om het vervoer op de bestaande voet voort te In ons voorstel van 1+ december j.l. no. 2193, hebben wij gesteld, dat de heer Stelwagen er mede bekend was, dat de met hem gesloten overeenkomst zou gelden tot en met 28 augustus 1973 en dat het genomen raadsbesluit geen ruimte liet voor het tussentijds wijzigen van de vergoeding. Op die grond meenden wij u te moeten voorstellen, het verzoek om verhoging van de vergoeding af te wijzen. Zoals bekend hebt u in uw vergadering van 15 december j.l. een commissie ad hoe ingesteld, die de opdracht kreeg, een bevredigende oplossing te zoeken voor het gerezen probleem. De commissie heeft thans rapport uitgebracht, waarvan een afschnit hierbij gaat. .A Naar aanleiding van dit rapport merken wij nog op, dat de onvolledighei van de indertijd gedane inschrijving door het niet opnemen van een clausule omtrent tussentijdse verhogingen, waarvan de commissie gewag maakt, voor verant- woordelijkheid van de inschrijver komt en dat een verhoging van de eenmaal vas gestelde vergoeding als een gunst van de gemeente moet worden aangemerkt. Verder dient een eventuele verdere verhoging per 1 november a.s. zie punt b van het rapport naar onze mening te steunen op een gemotiveerd verzoek van de heer Stelwagen en niet door de gemeente uit eigen beweging te worden geëntameerd. Aangezien wij ons overigens met de suggestie van de commissie kunnen verenigen, stellen wij u voor: a. de vergoeding Vbor het vervoer van schoolkinderen naar en van Leeuwarden door de heer TjStelwagen, te rekenen met ingang van 1 november 1970 tijd waarin het verzoek om verhoging werd ingediend nader te bepalen op f 60 ;9,- per jaar inclusief B.T.W. b. per 1 november a.s. na ontvangst van een gemotiveerd verzoek van_de heer Stelwagen opnieuw te bezien, of verdere verhoging van de vergoeding mogelijk is, en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept voor u ter inzage ligu. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris. zetteno

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 21