MEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan burgemeester en wethouders Grouw, 1 april 1971- De commissie ad hoe, door de raad ingesteld, om een oplossing te vinden voor de vergoeding voor het vervoer van schoolkinderen naar en van Leeuwarden is op 2 februari en 31 maart j.l. in vergadering bijeen geweest. Zij heeft geconstateerd, dat het door burgemeester en wethouders ter zake ingenomen standpunt formeel juist is geweest en dat er geen verplichting bestaat, om de eenmaal overeengekomen vergoeding te verhogen. Dat neemt niet weg, dat de indertijd gedane inschrijving op het ver voer als onvolledig moet worden aangemerkt omdat geen clausule is opgenomen omtrent tussentijdse verhogingen van de vergoeding wegens prijs- en kosten stijgingen. De commissie is van mening, dat bij het streven naar een bevredigende oplossing uitgegaan moet worden van het oorspronkelijke inschrijvingsbedrag ad. 1+999,doch dat daarop, gezien het feit, dat de gunning voor een peri ode van rond vijf jaar is geschied, een correctie moet worden toegepast aan de hand van de indexcijfers voor de kostenstijging van het wegvervoer sedert de datum van gunning, in casu 29 november 1968 Uit aan de commissie door de directeur-generaal van het verkeer ce 's-Gravenhage verstrekte gegevens blijkt, dat de gemiddelde stijging van de kosten van het vervoer per volkswagenbusje sedert laatstgenoemde datum ge steld kan worden op rond 25% hetgeen dus zou inhouden, dat de vergoeding nader zou kunnen worden bepaald op 1+999,f 1250,6250,rond. De rijkshoofdinspecteur van het verkeer in het district Friesland heeft evenwel doen weten, dat in het kader van de thans geldende Prijzen- beschikking goederen en diensten 1970 voor bedoeld vervoer slechts een ver hoging mogelijk is tot maximaal 60l+9,inclusief B.T.W. Genoemde functionaris is bereid, een eventueel verzoek van de heer Stelwagen om verhoging tot genoemd bedrag in te willigen. In verband met een en ander geeft de commissie u in overweging, de raad voor te stellen: a. de vergoeding voor het vervoer van schoolkinderen naar en van Leeuwarden door de heer T jStelwagen te rekenen met ingang van 1 november 1970, nader te bepalen op 601+9,per jaar inclusief B.T.W. b. per 1 november a.s. opnieuw aan de hand van eventueel plaats gehad heb bende kostenstijgingen te bezien, of verdere verhoging van de vergoeding mogelijk is. De commissie voornoemd, get.) Sj. de Boer. get.) K. Schermer. getKMoe dt

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 23