EMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan burgemeester en wethouders Grouw, 31 maart 19T1 - De derde afdeling van de raad heeft heden in tegenwoordigheid van de heren D.L. Cocmans en E.E. van Dijk, respectievelijk directeur en adjunct directeur van het gasbedrijf te Gorredijk, enkele aspecten van het gasbedrijf aan een onderzoek onderworpen. Ten aanzien van de algemene situatie van het bedrijf deelde de heer Coomans mede, dat de dorpen Grouw, Roordahuizum, Idaard Warga en Wartena thans op het gasnet zijn aangesloten. Het aanvankelijk geraamde percentage van 65 liep op tot 80% van de voor aansluiting in aanmerking komende per celen, waarvan 8[>a 90ruimteverwarming toepassen. De grasdrogerij te Idaard is als grootverbruiker aangesloten, terwijl de N.V. Halbertsma zich wat het verbruik betreft in gunstige zin ontwikkelt. Er is voor laatstbedoeld bedrijf opdracht gegeven de apparatuur aan te passen. De afname blijft evenwel bene den 2.000.000 nr per jaar, zodat het bedrijf rechtstreeks de gasvoorziening kan blijven verzorgen. De desbetreffende begrotingswijziging kan binnenkort worden tegemoetgezien. In 1969 is het totale gasverbruik ten opzichte van 1968 met h0% ge stegen en in 1970 ten opzichte van 1969 weer met 1*3Het aantal verbruikers bedraagt in Idaarderadeel thans 1905 - In verband met het gestegen gasverbruik zal het leidingnet moeten worden aangepast. Op een vraag van een der leden, hoe het staat met het aanbod van gas bij zeer lage temperaturen, antwoordde de heer Coomans, dat de gasunie deze aangelegenheid in de gaten moet houden. De gasvoorziening is gepland op een bepaald aantal bronnen te Slochtercn; er is een compressorstation te 01de- boom gebouwd, waar de druk wordt opgevoerd. Het ligt in de bedoeling nog een tweede leiding van Slochteren naar Oldeboorn aan te leggen. Overigens mag er op worden gewezen, dat de gevonden gasputten in Friesland nog niet in ex ploitatie zijn genomen. Met betrekking tot de aanstelling van een grondwerker deelt de heer Coomans mede, dat de grondwerkers bij de aanleg van het buizennet totnogtoe door de betrokken aannemers werden aangetrokken. Nu de grote werken gereed zijn, is het van belang, dat het bedrijf zelf een grondwerker aanstelt, die tevens als hulpfitter dienst kan doen. De grondwerker zal tevens in Utingera- deel en Rauwerderhem kunnen worden ingezet, waarbij dan verrekening van kosten plaats vindt. Voor de exploitatie van het bedrijf in Idaarderadeel betekent de aanstelling geen grote uitgaaf, temeer niet omdat de grondwerker ook bij het onderhoudswerk kan worden ingeschakeld. De aanschaffing van een auto-toestel-wagen moet als noodzakelijk worden gezien. Deze auto kan eventueel ook in Utingeradeel en Rauwerderhem worden gebruikt, waarbij dan uiteraard een verrekening van kosten zal plaats vinden. De afdeling kwam unaniem tot de conclusie, dat aan de raad moet worden voorgesteld, om tot aanstelling van een grondwerker en tot aanschaffing van een bestelwagen over te gaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 27