-2- Met betrekking tot de aansluiting bij een computercentrum komt naar voren, dat op het administratieve vlak door de stormachtige ontwikkeling van het bedrijf veel moeilijkheden zijn ontstaan. De aantrekking van personeel baarde al geruime tijd zorgen. Het verificatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft inmiddels de administratie doorgelicht en rapport uitgebracht Uit een en ander is de wenselijkheid naar voren getreden, om voor de inning van de gaskwitanties het computercentrum te Utrecht inte schakelen, omdat het computercentrum Noord-Nederland dit voorlopig nog niet kan doen. De inning der gasgelden zal in verband hiermede geheel per giro ge schieden. Na verzending van een tweede aanmaning zal f 5,boete in rekening worden gebracht. Het ligt in de bedoeling, per 1 januari 1972 met de nieuwe wijze van inning te starten. Wat de kosten betreft, moet de gemeente Idaarderadeel rekening houden met een eenmalige uitgaaf van 2/15 x 46.000,ruim 6.000, en een jaarlijkse uitgaaf van 2/15 x 142.000,rond 19.000, De wijzè van inning is voordeliger dan de aantrekking van extra personeel, waarmede een jaarlijkse uitgaaf van rond 2/15 x 164.000,—- - rond 22.000,zou zijn gemoeid. Bovendien kan door de aansluiting bij het computercentrum bij eenzelfde personeelsbezetting een grotere service worden geboden. De afdeling geeft in overweging, tot aansluiting bij het computer centrum over te gaan. Naar aanleiding van een door de fractie van Gemeentebelangen gestelde vraag, bracht de heer Coomans naar voren, dat voor 22 percelen aan de J.W. de Visserwei, die het gunstigst zijn gelegen, een investering van rond 150.000,of 6.820,per aansluiting nodig zal zijn. Bij een verbruik van 2500 m3 gas per jaar is een investering van 1600,— rendabel. Onren dabel blijft derhalve 6820,- f 1600,f 5200,of 468,— per aansluiting per jaar. Wanneer alle 40 percelen, die uitgang hebben opde J.W. de Visserw^i worden aangesloten, moet zeer globaal en zonder rekening te houden met moge lijke tegenvallers gerekend worden op een onrendabele last van rond 750, per jaar per aansluiting. De afdeling geeft in overweging, de fractie van Gemeentebelangen conform het vorenstaande in te lichten. Wat de huur van de geisers betreft, wordt door de heer Cocmans nog medegedeeld, dat het bedrijf thans 100 nieuwe geisers heeft aangeschaft, waar mede in de behoefte kan worden voorzien. Op een vraag van een der leden, hoe het staat met een mogelijke kool- monoxydevergiftiging bij gebruik van geisers, deelt de heer Coomans mee, dat de voorschriften voor het plaatsen van geisers stringenter zijn geworden. Deze strakkere voorschriften zullen in de praktijk toepassing vinden en de. Stichting Friesma Hiem zal met nsme aan deze voorschriften worden getoetst. De rapporteur, H. van de Lageweg.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 29