8. Voorstel tot verpachting van de boerderij "Hoflandstra" te Grouw aan de heer D. Snoek. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 888. Aan de gemeenteraad. Grouw, 28 april 1971= Bij uw besluit d.d. 9 juni 1970, no. 6 heeft de gemeente - ten behoeve van de toekomstige aanleg van een nieuwe jachthaven ten noorden van Grouw - van Pastoralia der Hervormde Gemeente Grouw aangekocht de boerderij "Hoflandstra", gelegen te Grouw, kadastraal bekend gemeente Grouw, sectie B, no. 766, groot 16.57.80 ha. Zoals u bekend is, kan het jachthavenplan vooralsnog niet tot uitvoering worden gebracht. Gm die reden was het gewenst, de boerderij met landerijen zo danig te verpachten, dat de gemeente te allen tijde de pacht kan opzeggen, zo dra dit voor de aanleg van een jachthaven nodig mocht zijn. Met het oog op de rentabiliteit van het gekochte was het nodig na het ver laten van de boerderij door de vorige pachter, de heer J. Stelwagen, de boerderij c.a. terstond opnieuw te verpachten. De heer Snoek, voorheen veehouder te Grouw, Bird 16, verzocht ons de boerderij van 12 mei 1970 af te mogen pachten, waarmee wij in beginsel hebben ingestemd onder voorbehoud van: a. de goedkeuring van het aankoopbesluit door gedeputeerde staten; b. de goedkeuring van de Grondkamer voor Friesland inzake verpachting van de boerderij voor de duur van ten hoogste een jaar, met de mogelijkheid tot ver lenging, telkens voor êén jaar; c. de beslissing van uw college inzake deze verpachting en de te sluiten pacht overeenkomst Het raadsbesluit tot aankoop van de boerderij is inmiddels - 31 augustus 1970 - goedgekeurd. In overeenstemming met de heer Snoek hebben wij de pachtsom van de boer derij laten taxeren door de heer J. Hooghiemster te Grouw, zulks met inachtneming van de voorwaarden en bedingen, genoemd in de bij de raadsstukken voor u ter in zage liggende ontwerp-pachtovereenkcmstDe heer Hooghiemster heeft de pachtsom getaxeerd op 5506,per jaar. De Grondkamer vindt deze pachtsom evenwel te hoog en wenst de ontwerp- pachtovereenkcmst alleen dan goed te keuren, indien de pachtsom niet hoger wordt gesteld dan 5118,Hoewel wij bezwaren tegen deze pachtsomverlaging hebben ingebracht, heeft de Grondkamer ons medegedeeld, dat zij niet op haar be slissing kan terugkamen. Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor, de boerderij: 1. te rekenen met ingang van 12 mei 1970 te verpachten aan de heer D. Snoek voor meld tegen een jaarlijkse pachtsom van 5118,en voorts onder de voor waarden, genoemd in de ontwerp-pachtovereenkomst; 2. een zelfde besluit te nemen voor het pachtjaar 12 mei 1971 - 12 mei 1972, een en ander conform het bij de raadsstukken ter inzage liggende concept-besluit. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. DSmit s secretaris. i

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 31