E25E GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 902= Adres van de besturen van de Nederlandse Kennisbond N.K.B. en van de Bond van Ker- misbedrijfhouders B.O.V.A.K. inzake de or ganisatie van kermissen. Aan de gemeenteraad. Grouw, 28 april 197 De besturen van bovenvermelde bonden hebben zich met een adres tot de raad gewend, waarin er op wordt aangedrongen, dat bij het houden, organiseren en ver zorgen van kermissen vooraf de organisaties van de direct belanghebbenden worden betrokken. Onder meer wordt hierbij gedacht aan de data, waarop de kermissen zullen worden gehouden, de beschikbaar te stellen terreinen, de manier van toe wijzing der staanplaatsen, de inschrijvingsvoorwaarden, energievoorziening, veiligheidsmaatregelen e.d. Met betrekking tot de gevraagde uitspraak merken wij het volgende op: 1. De inschrijving voor de kermissen in deze gemeente wordt door middel van een advertentie elk jaar omstreeks februari onder de aandacht van de kermisex ploitanten gebracht. 2. De openbare terreinen, waarop de kermissen worden gehouden zijn in het algemeen bij de exploitanten genoegzaam bekend. 3. De inschrijving geschiedt op een door de gemeente beschikbaar gesteld for mulier. kc De toewijzing van de staanplaatsen geschiedt door ons college. 5. De organisatie van de kermissen berust bij de gemeente. 6. De verpachtingsvoorwaarden zijn op het inschrijfformulier vermeld. 7= Voorzieningen voor water en elektriciteit zijn niet op alle standplaatsen aanwezig, doch kunnen door middel van kabelaansluitingen bij omwonenden worden gerealiseerd. 8. De controle op de duidelijkheid der inrichtingen geschiedt in voorkomende gevallen door de dienst van gemeentewerken. Verder zij vermeld, dat het hier gebruikelijk is, dat aan de hand van een plattegrond van het kermisterrein de opstelling met belanghebbende wordt be sproken. Bij deze bespreking kan een ieder zijn wensen naar voren brengen, waar mede dan zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. Teneinde de exploitanten extra-inkcmsten te bezorgen, wordt in deze ge meente reeds gedurende meerdere jaren op de vooravond van de eigenlijke kermis toestemming verleend om de inrichtingen open te stellen, hetgeen door belangheb benden erg wordt gewaardeerd. Tenslotte mag er nog op worden gewezen, dat het contact tussen de bevolking en de kermisexploitanten zeer prettig genoemd mag worden en dat de kermisver makelijkheden op een behoorlijk niveau staan. In verband met het vorenstaande mag worden gesteld,dat de voorbereiding en organisatie van de kermissen in deze gemeente tot volle tevredenheid van een ieder zijn geregeld en dat er aan een wijziging op dit punt geen behoefte bestaat. Wij stellen u derhalve voor, adressant conform het vorenstaande te be richten. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 33