Grouw, 20 april 1971» De commissie voor administratief beroep heeft heden de heer P.A. de Bruin te Leeuwarden, gedelegeerde van de Nationale Grond Trustee Amsterdam, in de gelegenheid gesteld, zijn onder dagtekening van 10 maart j.l. tot de raad gericht beroepschrift tegen de beslissing van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 1971 tot weigering van een vergunning voor de bouw van een zomerverblijf nabij het Izaksviid, op het perceel kadastraal bekend gemeente Warregasectie B, no. 2530, toe te lichten. Bij deze bespreking kwam vast te staan, dat het betrokken beroepschrift alhier is ingekomen op 11 maart j.l. Ingevolge de wettelijke bepalingen had de heer de Bruin beroep moeten instellen binnen een maand na de dag, waarop het afschrift van het besluit van burgemeester eh wethouders is verzonden, in casu voor 15 februari 1971* Aangezien de heer de Bruin derhalve de wettelijke beroepstermijn heeft overschreden, kan het beroepschrift niet in behandeling worden genomen en zal volstaan moeten worden met niet-ontvenkelijkverklaring. De commissie geeft u dan ook in overweging, te bevorderen, dat de heer de Bruin in zijn beroep niet ontvankelijk wordt verklaard. Aan de raad. Aan burgemeester en wethouders De commissie voornoemd, w.g. P. v.d. Hem. w.g. J. Meester, w.g. Sj. de Boer.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 37