2^ 55S Ho Voorstel tot het scheppen en verhuren van open ligplaatsen voor boten in de Grondaam. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de gemeenteraad» No. 9^8. Grouw, 28 april 1971 Zoals u bekend is, heeft u enige tijd geleden besloten de Grondaam, voorzover het gedeelte westelijk van de "Griene brêge" betreft uit te diepen en ligplaatsen te scheppen voor bootjes. Dit werk is thans gereed. Bij de behandeling van de begroting voor 1971 is in uw college de wenselijkheid uitgesproken eveneens een aantal aanleggelegenheden te creëren voor het gedeelte van de Grondaam, gelegen tussen de "Griene brêge" en het Pikmeer. Gelijk u bekend zal zijn, worden de oevers van laatstbedoeld gedeelte in belangrijke mate benut als vaste ligplaatsen voor boten. Hoewel bedoelde boten aan gemeentegrond worden afgemeerd, werd totnogtoe terzake geen liggeld geheven en konden betrokkenen in feite geen aanspraak op de ingenomen lig plaatsen doen gelden. Gezien de behoefte aan vaste ligplaatsen, komt het ons gewenst voor, in aansluiting op de thans aangebrachte ligplaatsen aan de westzijde van de "Griene brêge", soortgelijke voorzieningen aan de oostzijde van deze brug te treffen. Wij hebben daartoe het voor u ter inzage liggende plan ontworpen, dat enerzijds voorziet in het aanleggen van een walbeschoeiing, aan te vullen met teelaarde, anderzijds in het scheppen van aanleggelegenheid voor een 25-tal boten, waarvan de lengte varieert van 6.50 m tot 8 m. De kosten van realisering van dit plan kunnen als volgt worden ge raamd: lonen: overige kosten: 192 m walbeschoeiing met toebehoren f 5316,00 6533,^0 vrachtkosten aanvoer Azobê f 100,00 afsteken bermen, 192 m' a 1,50 f 288,00 leveren en verwerken teelaarde 95 a 17,- 1615,00 inheien 11 aanlegpalen 165,00 205,70 W" inheien 28 meerpaaltjes 8H,0077,00 5853,00 8531,10 5853,00 ƒ1H381,10 administratie, uitvoering aan- en afvoer materieel en materiaal f 1U3Ö,U1 winst 10% 11+38,1+1 ƒ17260,92 B.T.W. 2Ul6,53 719677,^5 Directiekosten en onvoorzien 1322,55 Totaal ƒ21000,00 Bij een afschrijving in 10 jaar en een rentevoet van 8,75% zou dit een belasting van de gewone dienst der begroting betekenen van 2100, 1837,50 3937,50 of rond 1+000,--. Deze exploitatielast kan gedekt worden, indien de te maken ligplaatsen worden verhuurd.Naar aanleiding van een door ons geplaatste advertentie in de Frisia, hebben zich reeds, zowel ten aanzien van de aanwezige ligplaatsen aan de westzijde, als met betrekking tot de toekomstige ligplaatsen aan de oostzijde van de brug over de Grondaam een aantal gegadigden aangemeld.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 39