-2- Wanneer een uitbreidingsplan aan deze punten zal voldoen, dan zullen de nega tieve i of mogelijk negatieve punten ook naar voren komen, zoals b.v. de moge lijkheid van grondspeculatieNog afgezien van het feit, dat deze nu ook voor komt, kan deze worden vermeden door de meerdere mogelijkheden die een uit breidingsplan van voldoende omvang geeft» De mogelijkheid een bepaald gedeelte van het uitbreidingsplan eerder te realiseren dan op papier stond vastgesteld, doet de mogelijkheid van speculatie aanzienlijk teruglopen. Vooruitplannen betekent vaak, dat over enige jaren het plan achter de mode is. Qm dit te voorkomen en om te voorkomen dat het plan regelmatig aan de eisen des tijds aangepast moeten worden, zal het nodig zijn de plannen zo flexibel mogelijk te maken. Een minimaal pakket aan eisen waaraan de bebouwing aan moet voldoen zal hieraan meewerken. De gedachte dat een groot uitbreidingsplan te kostbaar zal worden, lijkt mij niet juist. Het plan kan immers in gedeeltes uitgevoerd worden, zoals nu ook al het geval is. Omdat Gedeputeerde Staten het oorspronkelijke plan reeds enige jaren terug goedgekeurd hebben, zal een vrij vlotte realisering mogelijk zijn. Dit zijn dan in grove lijnen de punten waaraan een uitbreidingsplan aan moet voldoen. Vanzelfsprekend moet de bevolking in de opstelling van zo'n plan moeten kunnen meepraten, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium." Naar aanleiding van een en ander mogen wij het volgende opmerken. Wij kunnen het met de stelling van de heer de Boer, dat een bestemmings- afgestemd moet zijn op het dorp of de streek, waarvoor het is opgesteld, wel eens zijn. Hieraan is bij de bestemmingsplannen, die in de loop van de tijd in deze gemeente zijn vastgesteld, steeds voldaan. De heer de Boer acht het een principiële fout, wanneer de bestemmings plannen geen uitbreidingen voor het gehele dorp zijn, maar slechts voor een gedeelte plan noord, plan zuid enz.). De praktijk is, dat, wanneer aan een dorp uitbreidingsmogelijkheid moet worden gegeven, op het bestemmingsplan, behalve de bebouwde kcm, waar de be bouwing geacht wordt te zijn voltooid, en de inmiddels gereed gekctien uit breidingen, een daarop aansluitend gebied wordt aangegeven, waaraan bepaalde bestemmingen worden gegeven. Van een verdeling van het dorp in een aantal stukken is dan ook geen sprake. Wel wordt langs de weg van geleidelijkheid het bestemmingsplan in uitvoering genomen en worden bepaalde fasen gemakshalve aangeduid met plan noord, plan zuid enz.maar dit is een logische gang van zaken. Uiteraard moet een bestemmingsplan van 1970 niet alleen in de huidige situatie passen, maar ook in die van 1980. Het beleid van het gemeentebestuur heeft zich daar totnogtoe ook al tijd op gericht 'en moest daarop ook gericht zijn, om de verwachte ontwikkeling van het betrokken dorp over langere termijn in uitbreidings- en bestemmings plannen te kunnen regelen. Ingevolge artikel 7 van het besluit op de ruimtelijke ordening moet ons college ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening in het gebied der gemeente een onderzoek instellen naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de gemeente, welk onderzoek met name betrekkening moet hebben op: a. de natuurlijke gegevens van het gebied; b. de bevolkingsontwikkeling; c. de ontwikkeling van de welvaartsbronnen; d. de sociale en culturele ontwikkelingen in de samenleving; e. de mogelijkheden en wenselijkheden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, de behoeften op het stuk van de verschillende facetten daarvan, alsme de de bodemgesteldheid, in verband met de bij bestemmingsplan aan te wijzen bestemmingen, hieronder begrepen. Het onderzoek moet bij de voorbereiding van een ontwerp-bestemmingsplan bovendien betrekking hebben op de economische uitvoerbaarheid van het plan, voor zover betreft de bestemmingen, welke in de naaste toekomst zullen worden gerealiseerd. Het in artikel 7 van genoemd besluit bedoelde onderzoek hebben wij enige tijd geleden voor de vier hoofdkernen van de gemeente opgedragen aan het E.T.I.F. te Leeuwarden, die ook rekening houdt met een ontwikkeling over een tijdvak van rond 10 jaren.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 3