Mede doordat de investering van 8000,voor de ligplaatsen langs het Molenpad in een keer kon worden afgeschreven, stellen wij u voor de huurprijs voor dit gedeelte vast te stellen op het onzes inziens alleszins .redelijke bedrag van 30,per ligplaats, hetgeen in een maximale jaarlijkse opbrengst resulteert van 35 ligplaatsen a 30,--- 1050, De resterende kapitaals» last van 2950,— UOOO,-- - 1050,zal ruimschoots kunnen worden ver kregen uit de opbrengst van de verhuur van de 25 te scheppen ligplaatsen. Rekening houdend met de grootte van de boten, de bestaande huurprijzen van de open ligplaatsen in het Pikmeer en de inrichting van de ligplaatsen, komt het ons redelijk voor de volgende huurprijzen vast te stellen: 15 ligplaatsen voor boten kleiner dan 6.50 m 100,per jaar; 5 ligplaatsen voor boten van 6.50 m tot f m 150,per jaar; 5 ligplaatsen voor boten van 7 - 8 m 175,per jaar. De verhuur van de ligplaatsen dient door u te worden gesanctioneerd. Daarbij lijkt het ons gewenst, dat ons college wrordt belast met de aanwijzing der huurders en dat ten aanzien van de verhuur dezelfde voorwaarden worden ge steld als met betrekking tot de open ligplaatsen aan de gemeentesteigers in het Pikmeer. Op grond van een en ander stellen wij u voor: a. in de-Grondaam aan de oostzijde van de "Griene brêge" ligplaatsen te scheppen voor een 25-tal boten conform het overgelegde plan; b. de ligplaatsen in de Grondaam te verhuren door vaststelling van het over gelegde ontwerp-besluit Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, KJVrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 41