5^ GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No, 9^9° 13. Aanvraag ex artikel 50 der Kleuteronderwijs wet van het Bestuur der Bijzondere Kleuter school te Wartena om medewerking voor de aan schaffing van een centrale verwarmingsin stallatie, Luxaflex aluminium-jalouzieën en kle ute rmeübilai r Aan de gemeenteraad. Grouw, 28 april 1971° Van het Bestuur der Bijzondere Kleuterschool te Wartena is een aanvrage ingekomen, cm krachtens artikel 50 der Kleuteronderwijswet gelden uit de gemeente kas te mogen ontvangen voor de aanschaffing van een gasgestookte centrale ^er- warmingsinstallatie, waarvan de kosten zullen bedragen,f 12,226,50 Luxaflex aluminium jalouzieën, volgens prijsopgaaf f 1°1^' en kleutermeubilairgeraamd op 0 fLir!,9£ totaal 15°770,U7 Momenteel worden de heide lokalen verwarmd door een oliekachel in elk lokaal. Deze kachels zijn al jaren in gebruik en zullen in de naaste toekomst vrij hoge kosten aan onderhoud vragen, terwijl de verwarming zelf verre van ideaal is. Op grond van het advies van de Inspectrice van het kleuteronderwijs geert het bestuur ter vervanging van de oliekachels de voorkeur aan ..aanschaffing van een gasgestookte centrale verwarmingsinstallatie boven de aanschaffing van 1 Drugasar-kachelswat oorspronkelijk in de bedoeling lag. Naar het oordeel van de Inspectrice is de beste verwarming voor een kleuterschool een gasgestookte centrale verwarming, omdat deze verwarming het meest hygiënisch is, een gelijk matige verwarming van de lokalen, de hal en de toiletten mogelijk maakt en op de lange duur het meest economisch is. Aangezien de in gebruik zijnde oliekachels nog niet geheel zijn afge schreven, achten wij het redelijk, dat het nog niet afgeschreven bedrag ad 7/15 x 2125,of rond 991,in mindering wordt gebracht. Het schoolbe stuur gaat hiermede akkoord. De thans nog in gebruik zijnde overgordijnen dienen te worden vervangen door nieuwe. Om een goede licht-inval-regeling mogelijk te maken verzoekt het bestuur de gordijnen te mogen vervangen door Luxaflex aluminium jalouzieen. Hiertegen bestaat naar onze mening geen bezwaar. Met betrekking tot het meubilair is de Inspectrice van oordeel, dat dit niet meer voldoet aan de te stellen eisen. Het onderhoud is wel goed geweest, maar nu splinteren de stoelen en tafels met alle nare gevolgen daarvan. Aangezien dit meubilair in 195^ is aangeschaft en de afschrijvingstermijn^van meubilair 15-20 jaar is, achten wij ter vervanging hiervan de aanschaffing van het na volgende meubilair wel verantwoord: 18 tafeltje, 1 groepstafel, 32 stoeltjes,1 bureau met 2 stoelen, 2 kasten met achterwand, 2 werkwanden, 1 boekenrek en 1 setje, bestaande uit 1 tafeltje met 2 stoeltjes voor de poppenhoek. Aangezien door inwilliging v n de aanvrage de normale eisen, aan heo geven van kleuteronderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden en ook overigens geen weigeringsgronden aanwezig zijn, stellen wij u voor de gevraagde medewerking te verlenen en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept bij de raadsstukken voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 45