Aan de wens van de heer de Boer, om het gehele dorp hij de voorbereiding van een bestemmingsplan in kaart te brengen wordt steeds voldaan, mede ook, om dat dit wettelijk is voorgeschreven. Wel wordt voor een bepaald gebied in een later stadium een uitbreiding gepleegd, maar dan wordt toch altijd de samenhang met het dorp in het oog gehouden. Bovendien is de laatste tijd de gewoonte ontstaan cm vlekkenplannen in het bestemmingsplan op te nemen, die de ontwikkeling op langere termijn schetsmatig aangeven. Bij de conclusie van de heer de Boer, dat een bestemmingsplan voor vijf jaren niet voldoende is, hebben wij ons afgevraagd, of hier niet gedoeld wordt op de gewoonte van het maken van kostprijsberekeningen voor een bepaald on derdeel. Hierbij wordt wel ten aanzien van het bouwrijp maken en de uitgifte- duur der gronden gewerkt met een periode van vijf jaren, maar dit kan moeilijk anders. Zou men namelijk een voor bijv. 10 jaren geldend plan ineens bouwrijp gaan maken, dan zouden de renteverliezen veel te hoog worden. Het vroegtijdig realiseren van bepaalde gedeelten van het bestemmings plan, teneinde grondspeculatie tegen te gaan, hangt nauw samen met de op een bepaald moment bestaande behoefte aan woningen, scholen, plantsoenen enz. Naar onze mening, zal de speculatie in bouwgronden beter kunnen worden afgeremd door tijdige aankoop van gronden door de gemeente. Het brengen van een zekere flexibiliteit in de plannen is onzes inziens van belang. De mogelijkheden hiertoe worden echter oeperkt door de wettelijke voor schriften ter zake. Aan de inspraak, die de heer de Boer bepleit, wordt naar onze mening in de laatste tijd voldoende aandacht geschonken. Naast de "hearingen die over de ontwerp-bestemmingsplannen plegen te worden belegd, hebben wij nog onlangs een bespreking gevoerd met de Bouwactiveringscommissie Boac te^Roorda- huizurn over de uitbreidingsmogelijkheden van dit dorp, een. bespreking, welke ongetwijfeld zal leiden tot een nauwer betrekken van de bevolking bij de ont wikkeling van haar woonplaats. Tenslotte mogen wij opnerken, dat wij er, teneinde de tijd van voorbe reiding van herziening van bestemmingsplannen te bekorten, naar streven, de dienst van gemeentewerken meer dan voorheen hierbij in te schakelen. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit G.d. 9 februari j.l. no. 12, inzake aan- en verkoop van grond van/aan de provincie Friesland. b. Idem houdende goedkeuring van de gemeentebegroting en de begrotingen van het gas- en grondbedrijf voor het dienstjaar 1971 - Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. h. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de woningbouwvereniging "Midden-Friesland" te Grouw. 5. Benoeming cq. herbenoeming van leden van het bestuur der Stichting Recreatie oord te Grouw. 6. Voorstel inzake de vergoeding voor het vervoer van schoolkinderen. 7. Voorstel tot het treffen van enkele voorzieningen ten behoeve van het gasbe drijf. 8. Voorstel tot verpachting van de boerderij "Hoflandstra1 te Grouw aan de heer D. Snoek. 9. Adres van de besturen van de Nederlandse Kennisbond N.K.B. en van de Bond van Kermisbedrijfhouders B.O.V.A.K. inzake de organisatie van kermissen. 10. Beroepschrift van de Nationale Grond Trustee te Amsterdam tegen de weigering van een bouwvergunning.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 5