-It 'll. Voorstel tot het scheppen en verhuren van open ligplaatsen voor boten in de Grondaam. 12. Voorlopige vaststelling van de rekening van het gasbedrijf en van de gemeente- rekening over 1967 en goedkeuring van de rekening van de Stichting Recreatie oord over 1969» voorstel volgt 13. Aanvraag ex artikel 50 der Kleuteronderwijswet van het Bestuur der Bijzondere Kleuterschool te Wartena om medewerking voor de aanschaffing van een cen trale verwarmingsinstallatie, Luxaflex aluminium-jalouzieën en kleutermeubi- lair. 1U. Comptabiliteit Voorgesteld wordt de overgelegde concept-besluiten tot wijziging van de gemeentebegroting, dienstjaren 1970 en 1971 en tot wijziging van de be groting ven het gasbedrijf, dienstjaar 1971 "tot besluiten te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 7