GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Idaarderadeel op dinsdag 11 mei 1971? s avonds 7»30 uur. Aanwezig: mevr. J. Spijkstra-Nijdam en de heren G.H. Vledder, wethouder, Sipke de Boer, K. Schermer, F. van der Meulen, P.J. de Visser, J. Meester, Sjouke de Boer, S. Bangma, P. van der Hem en H. van de Lageweg. Afwezig: de heren G. van Essen, wethouder en K. Moedtbeiden met kennisgeving. Voorzitter: de heer K.J. Vrijling, burgemeester. Secretarisde heer J. Schulp, loco-secretaris. De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde: 1Notulen. De notulen van de vergadering van 13 april j.l. worden onveranderd vast gesteld. 2. Mededelingen. _a. De heer Schemer zegt het schrijven van de "Fram" te willen betitelen als een slechte beurt voor het openbaar vervoer. Men hoort allerwegen klachten en zou eerder verwachten dat daardoor de service zou verdubbelen. Spreker ver wacht, dat de belangstelling zal teruglopen. Voor de bevolkingsgroep die regel matig van de bus gebruik moet maken ligt de nieuwe halteplaats ongunstig. Juist van de halteplaats bij Friesma Hiem werd een vrij druk gebruik gemaakt. Spreker verzoekt het college de "Fram" met klem te verzoeken volgend jaar de stopplaats bij Friesma Hiem weer te herstellen. De voorzitter antwoordt, dat de moeilijkheid van de "Fram" was enkele minuten te besparen, door het inkorten van de stop- en rusttijden te Joure tot 2 minuten. Het was alleen mogelijk deze tijd terug te winnen door inkorting van de route door het dorp Grouw. In een mondeling gesprek met de directie hebben burgemeester en wethouders gevraagd voor volgend jaar de oude route te herstellen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling bij het gemeentehuis te keren, maar op verzoek van het college is een gedeelte van de Oostergoostraat nog in het traject opgenomen. Grouw blijkt het enige punt te zijn, waar men enkele minuten kon besparen. Hieraan was weinig te doen. b. De heer Sipke de Boer zegt blij te zijn met deze uiteenzetting. De richting die de gemeente koerst komt vrijwel overeen met de strekking van zijn vraag. Spreker zegt, dat in Roordahuizum een behoorlijk plan wordt uitgevoerd, waarin het dorp in zijn geheel is betrokken. Spreker heeft begrip voor het ar gument van de gemeente dat men geen geld kan investeren in het bouwrijp maken van een plan voor 10 jaar. Dit kan men, nog afgezien van het renteverlies, beter voor andere plannen gebruiken. Hij heeft zich vroeger wel eens geërgerd aan het feit, dat men bepaalde uitbreidingen al jaren lang op papier klaar had. Als voorbeeld noemt spreker de C. Kasjestrjittedie een soort moderne kereweer is. Men kan momenteel moeilijk vastleggen hoe het over 6 jaar wordt. Spreker zegt met het antwoord wel tevreden te zijn. De heer Van de Lageweg heeft bezwaar tegen de opmerking van de heer de Boer inzake de Kas jestrjitteïïe*s.l-§at mensen uit de "Kereweer" zouden maar al te graag i-ft de -Kas j a st-g dezelfde ruimte hebben als de bewoners in de Hierna worden de punten a en b voor kennisgeving aangenomen. Kasjestrjitte. 3. Ingekomen stukken. De stukken a en b worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming li-onni omving aangenomen. U. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de woningbouwvereniging "Midden Friesland" te Grouw. De heer Van de Lageweg vindt een looptijd van 75 jaar extra lang. Spre ker zegt, dat de huizen na 60 jaar niet meer aan de eisen voldoen. De voorzitter antwoordt, dat het hier om grond gaat. Een afschrijving voor grond van 75 jaar is de gebruikelijke afschrijvingstermijn. Deze norm houdt men op het departement ook aan. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 9