-1+- 2. Ook wij vinden de alternatieve oplossingen genoemd in het rapport van de k gezamenlijke gemeenten een vrij wat logischo- hasisdan het plan van de Provinciale Studiecommissie, want daarin lijkt het er veel op, dat men met Midden Friesland omhoog zat en tenslotte dit hele middengedeelte maar hij elkaar heeft geveegd, zonder ook maar te letten op structuurverschillen, ver bindingswegen t.v. oost/west enz. enz. 3° Wij zijn met burgemeester en wethouders van mening dat Idaarderadeel zeker niet staat te dringen om gebiedsuitbreiding, maar als er dan toch iets moet gebeuren, en dat erkennen we mijnheer de voorzitter, dan wel op een wat beter gefundeerd onderzoek en een logischer opbouw dan het Provinciale plan. 4. Ook onze fractie is het niet duidelijk waarom een grote gemeente persé beter en goedkoper functioneert dan een kleine zoals de gemeente Idaarderadeel die een goed bestuursapparaat heeft. 5° De hearings zijn wat opkomst betreft zeker geen succes geweest, toch waren ze zeer nuttig en onze fractie vond ze dan ook wel zo belangrijk dat zij alle 1+ hearings vrijwel voltallig heeft bijgewoond. De opzet en presentatie met de huis aan huis verspreide folder was bijzonder goed en serieus behandeld. Een compliment aan de ij- colleges is zeker op zijn plaats. Ik hoop mijnheer de voorzitter, dat Gedeputeerde Staten deze serieuze be handeling zullen weten te waarderen en rekening zullen houden met de in het rapport aangegeven alternatieven. Tenslotte nog een opmerking aan de Leeuwarder Courant die vorige week wist te melden dat Idaarderadeel wel bij Utingeradeel wilde, iets dat mij op geen enkele hearing is gebleken De heer Van de Lageweg zegt met het voorstel mee te kunnen gaan. Wel vraagt hij zich af wanneer Friesland één gewest wordt ook de provincie blijft bestaan.. Het zou b^e^enegii^da|u^-rcjjpg een bestuur bijkomt. Spreker is hiervan geen tegen stander, maar da»-me3t het van boven af geregeld worden. Het is nu een "tizeboel" De heer Sjouke de Boer is het in grote lijnen met de heer Van de Lageweg" eens. Spreker meent, dat het ook wel van boven af zal komen. De burgemeester heeft ook op de hearings gezegd, dat van de naar voren gebrachte wensen wel weinig te recht zal komen. Voorts zegt spreker dat in de slotconclusie wel is opgenomen dat een betere salariëring voor het personeel zal worden bevorderd maar niet het optrek ken van de lagere uitkeringen van het rijk zoals het groene boekje op bladzijde 3 aangeeft. Spreker had ook dit punt er graag bij gehad. De voorzitter antwoordt dat burgemeester en wethouders zich op het stand punt hebben gesteld, dat eerst het onderzoek van de V.N.G. moet worden afgewacht alvorens een definitieve beslissing wordt genomen. Spreker is het er mee eens dat in de pers te veel naar voren is gekcmen, dat Idaarderadeel graag bij Utin geradeel wil. Spreker zegt dat burgemeester en wethouders liever een zelfstandig Idaarderadeel handhaven. In het college is gezegd, dat wanneer aan samenvoeging niet valt te ontkomen het meest wenselijk is met Utingeradeel samen te gaan. Deze gemeente heeft geen behoefte aan uitbreiding. Inderdaad zijn de hearings geen succes geweest. Spreker had na alle gegeven voorlichting ook een groter bezoek verwacht. Blijkbaar leeft dit niet bij de bevolking. Dorpszaken zelf interes seert de inwoners meer. Men kan hieruit ook concluderen dat men vertrouwen heeft in het gemeentebestuur. De heer Van de Lageweg heeft gevraagd hoe men één gewest moet zien. Spreker voelt persoonlijk voor een gewest Friesland in plaats van de provincie die zaken zoals rioolzuivering en miljeuverontreiniging in één hand houdt. Wat er van de in spraak van de gemeenten terecht zal kanen zal moeten worden afgewacht. Met alle naar voren gebrachte wensen zal wel geen rekening worden gehouden. Uiteindelijk moet de Tweede Kamer beslissen. Er dienen gemeenten te kcmen die een sterk ge heel worden. De heer Sjouke de Boer heeft een opmerking gemaakt over het niet vermelden in de slotconclusie van de te lage uitkeringen. Spreker is het er mee eens dat de Financiële Verhoudingswet niet helemaal juist ligt. Ook bij de salariëring va.n het gemeentepersoneel is dit het geval. Dit laatste punt is in de nota al naar voren gebracht. Spreker acht het gewenst dat bij de gedeputeerde staten suggesties worden gedaan hoe de grenzen moeten liggen. De nota rode boekje dient hiervoor als basis. Men heeft dan kans ambtenaren langer vast te houden en meer mogelijkheden te bieden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 11