Ik Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van geldleningen aan te gaan door de Stichting Jachthaven Wartena. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 1182. Aan de gemeenteraad. Grouw, 28 mei 1971° De Stichting Jachthaven Wartena heeft bij schrijven van 26 april j.l. aan ons verzocht te bevorderen dat de rente en aflossing van de door haar voor de stichtingskosten van de jachthaven op te nemen geldleningen tot een bedrag van 2.150.000,door u worden gegarandeerd. Het betreft hier een tweetal geldleningen, groot xespectieveli jk 1.150.000,en 1.000.000,af te lossen door middel van 30 jaarlijkse annuïteiten tegen een rente van 8%, halfjaarlijks te voldoen. Omdat de le ningen tussen 1 oktober 1971 en 2 april 1973 in termijnen worden opgenomen een bereidstellingsprovisie van 1,5$ verschuldigd terwijl voorts een provi sie van 1/8% aan de makelaar moet worden betaald. De opbrengst van deze leningen is, zoals boven reeds werd vermeld, be stemd voor de aanleg van de jachthaven te Wartena. De kosten van het maken van de jachthaven zijn voorshands geraamd op 2.61+0.600,in welk bedrag een subsidie van het Ministerie van Eco nomische Zaken wordt verwacht van 1+70°000,terwijl de gemeente een be drag van rond 20.000,zal bijdragen. Laatstgenoemd bedrag vertegenwoor digt de reserve, welke is ontstaan, doordat onder de vorige wet op de finan ciële verhouding tussen rijk en gemeenten aan deze gemeente een subjectieve verhoging van de algemene uitkering is toegekend van 0,19 per inwoner ten behoeve van een recreatiecentrum te Wartena. Na aftrek van bovengenoemde subsidies blijft van de kosten een bedrag van 2.150.000,ten laste van de stichting. Op basis van dit bedrag is door de stichting een begroting van in komsten en uitgaven voor de jachthaven gemaakt, welke hierbij aan u ter ken nisneming wordt overgelegd. Daaruit blijkt dat de jachthaven aan rond 515 boten een open ligplaats kan bieden tegen seizoenprijzen welke variëren van 290,8 x 2,5 meter tot 911+S17 x 1+ meter Voor het in de winter gebruik maken van de jachthavenkolk wordt een vergoeding berekend van 100,tot 200,terwijl voor een ligplaats op de wal in de winter een bedrag van 60,is begroot. Naar aanleiding van dit verzoek merken wij op, dat, hoewel de gevraag de liggelden, gezien de prijzen welke in oudere jachthavens worden gevraagd, vrij aanzienlijk zijn, de verwachting bestaat, dat in de toekomst in de nieuwe jachthavens nog hogere huren zullen moeten worden gevraagd. In dit licht bezien en gelet op de grote vraag naar ligplaatsen voor schepen door de nog steeds toenemende watersport, achten wij het risico dat de gemeente met de gevraagde garantie zal nemen, vrij gering. Hoewel de gemeente op grond van de statuten van de stichting, welke in uw vergadering van 15 december 1970 zijn vastgesteld, in ruime mate in vloed kan uitoefenen op de handelingen van het stichtingsbestuur, o.a. behoeft de begroting van de Stichting de goedkeuring van de raad verdient het naar onze mening aanbeveling, ter meerdere zekerheid nog de volgende voorwaarden te stellen: a. de stichting mag de opbrengst van de leningen uitsluitend gebruiken voor de stichting van een jachthaven te Wartena; b. wanneer de gemeente wordt aangesproken voor de betaling van rente en af lossing, blijft hetgeen betaald is, als schuld op de stichting rusten, waarvoor aan de gemeente een rente is verschuldigd naar 8% per jaar;

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 19