Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Nr. 11 UT. Raadsvergadering. Grouw, 28 mei 1971. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 8 juni 1971» s avonds 7»30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW AGENDA 1Notulen. De notulen van de vergadering van 11 mei j.l. gaan hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Gene. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit d.d. 13 april 1971» no. 9 tot aankoop van twee perceeltjes grond van J. Jaarsma te 's-Gravenhage. b. Idem houdende goedkeuring van de verordening tot beperking van de ver strekking van sterke drank d.d. 2 november j.l. no. 15. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. k. Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van geldleningen, aan te gaan door de Stichting Jachthaven Wartena. 5» Voorstel tot het verlenen van een bijdrage a fonds perdu uit de gemeentekas aan de muziekverenigingen "De Kriich" te Warga en "Apollo" te Grouw. 6. Voorstel tot het verlenen van een bijdrage a fonds perdu aan de ijsclub "Grouw" voor de bouw van een cantine. 7. Voorstel tot verhoging van het jaarlijks subsidie voor de schoolbus Friens. 8. Voorstel tot het verstrekken van geldleningen en bijdragen aan de Woning bouwvereniging "Midden-Friesland" te Grouw. 9- Voorstel betreffende de bestuurlijke organisatie van de gemeenten in Midden-Friesland. volgt

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 1