7. Voorstel tot verhoging van het jaarlijks subsidie voor de schoolbus te Friens 3E2E GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 1123. Aan de gemeenteraad. Grouw, 28 mei 1971» Bij de behandeling van de begroting 1971 is uit uw midden de wens uit gesproken tot een herziening te komen van het subsidiebedrag aan de Vereni ging voor openbaar onderwijs te Roordahuizum, zulks voor de exploitatie van de schoolbus voor het vervoer van leerlingen uit Friens naar Roordahuizum vv. Sedert 1950 verleent de gemeente een subsidie van 1.600,per jaar voor dit doel. De exploitatie werd tot nu toe steeds sluitende gehouden door een ver plichte bijdrageregeling van de ouders uit Friens. Afhankelijk van hun in komen bedraagt deze bijdrage thans 11,50 of voor de minder-draagkrachtigen 7j50 per maand per kind. Door de stijgende kosten moest de bijdrageregeling steeds worden aan gepast. Ondanks de naar onze mening forse bijdragen, die de ouders moeten betalen, vertoont de exploitatie van de schoolbus de laatste jaren een te kort. Voor 1971 wordt het tekort geraamd op 600, Wij menen daarom, dat er thans aanleiding bestaat het sedert 1950 on gewijzigde subsidie te verhogen. In aanmerking nemende, dat de vereniging nog een kleine reserve ter beschikking heeft, waaruit mede tussentijdse prijsverhogingen van de schoobus kunnen worden gedekt, stellen wij u voor de subsidie met ingang van 1 januari 1971 te verhogen met 400,en nader te bepalen op 2.000,per jaar. Het daartoe door u te nemen besluit ligt in concept bij de stukken voor u ter inzage. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 35