GEMEENTE IDAARDERADEEL Verslag van de hoorzittingen, die 30 april 1971 "te Roordahuizum, 3 mei te Grouw, 6 mei te Wartena en 7 mei "te Warga werden gehouden terzake van de gemeentelijke herindeling. De opkomst was zeer gering en bepaald niet in overeenstemming met de vaak gehoorde wens naar inspraak in zaken van de overheid. Uit eerdere er varingen is gebleken, dat de belangstelling voor dergelijke bijeenkomsten zeer aanzienlijk groter is, wanneer de interne aangelegenheden van de dor pen ter discussie staan. Het aantal belangstellenden, dat de hoorzittingen bijwoonde was, buiten de leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren, te Grouw 9 per sonen, te V/ar ga 13 personen, te Roordahuizum 23 personen en te Wartena 41 personen. Basis voor bespreking vormde de huis-aan-huis-verspreide samenvatting van de door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Baarderadeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel opgestelde nota over "De bestuurlijke organisatie van de gemeenten in "Midden-Friesland". De discussies bepaaldenzich tot het stellen van vragen voor nadere informatie, kritische beschouwingen en opmerkingen over de inhoud van de nota, eventueel het doen van suggesties. De uit de bevolking naar voren gekomen meningen kunnen alsvolgt wor den samengevat: 1. De algemene gedachte is, dat Idaarderadeel over voldoende bestuurskracht beschikt, het leefmilieu en het voorzieningenpeil goed zijn, zodat deze gemeente geen aanwijsbare behoefte heeft aan gebiedsuitbreiding of om op te gaan in een groter gemeentelijk geheel. 2. Indien niettemin toch tot herindeling van de gemeenten in Midden-Fries land moet worden overgegaan, geeft men de voorkeur aan één der onder A, B of C gegeven alternatieve oplossingen, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op de combinatie Idaarderadeel-Utingeradeel (eventueel met Irn- sum als discutabel punt). 3. De verbindingen van Irnsum met Grouw zijn, gezien de geringe onderlinge afstand, gunstig. Daarom zal Irnsum, dat reeds over enige industrie be schikt, zeer goed passen in een grotere gemeentelijke eenheid van Idaar deradeel-Utingeradeel 4. De combinatie Baarderadeel-Rauwerderhem-Idaarderadeel (eventueel met een deel van Utingeradeel), zoals de door Gedeputeerde Staten ingestelde "Studiecommissie herziening gemeentegrenzen" in haar rapport voorstelt, wordt onaanvaardbaar geacht, 1e. omdat met name Baarderadeel en Rauwerderhem in hoofdzaak agrarische gemeenten zijn met vele kleine dorpen, die een geheel andere struc tuur en geaardheid hebben dan Idaarderadeel, dat in belangrijke mate een industriegemeente is, in Grouw en Wartena twee watersportcentra heeft, terwijl Grouw zich tevens tot woonforensendorp ontwikkelt; 2e. omdat de verbindingen Baarderadeel-Rauwerderhem-Idaarderadeel niet gunstig zijn. 5. De samenvoeging van Warga en Wartena bij Leeuwarden, zoals de Studie commissie voorstaat, acht men verwerpelijk, omdat de combinatie van stad en platteland niet in het belang van de dorpen is. Ook voor Leeuwarden is deze samenvoeging niet van betekenis, omdat deze stad geen gebiedsuit breiding nodig heeft voor industrievestigingen en/of de bouw van woon wijken. Alleen in Warga en Wartena gingen enkele stemmen op, die eniger mate in de richting van Leeuwarden tendeerden. Samenvoeging met Tiet- jerksteradeel werd in Wartena afgewezen. 6. Om dezelfde redenen als in punt 5 genoemd, vragen velen zich af, waarom de Studiecommissie de dorpen Wirdum, Wijtgaard en Swichum als onderdeel van de gemeente Leeuwarden wil handhaven.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 50