E53E GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 1611|» Onderwerp: Raadsvergadering» Grouw, 30 juli 1971» Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 10 augustus a.s», 's avonds om 7»30 uur» De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. Agenda» 1Rotuien. De notulen van de vergadering van 8 juni j.l. gaan hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Op verzoek van één der raadsleden tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor 1971 is voor het opschonen van vaarten en sloten van onzentwege prijsopgave gevraagd bij de Coöperatieve Werktuigen vereniging "Under us" te Grouw en bij de aannemer J. Bijlsma te Giekerk, die deze werkzaamheden reeds geruime tijd voor de gemeenten heeft ver- ri cht Bij monde van haar bedrijfsleider heeft bovengenoemde vereniging medegedeeld geen prijsopgave te kunnen verstrekken, omdat zij niet over de nodige materialen beschikt en bovendien geen tijd voor de werkzaam heden heeft Het werk zal in verband hiermede worden gegund aan de heer Bijlsma tegen de aanneemsom, vermeld in de voor u ter inzage liggende opgaaf. 3. Ingekcmen stukken. a. Motie van de raad der gemeente Raalte inzake de financiering van de bouw van schoollokalen met verzoek daaraan adhesie te betuigen. b. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit d.d. 22 maart j.l., no. 8, tot verkoop van een perceeltje grond aan de provincie Friesland. c. Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten d.d. 8 juni j.l., nrs. Ha en Hb tot het garanderen van door de Stichting Jachthaven Wartena te sluiten geldleningen. d. Idem houdende definitieve vaststelling van de gemeenterekening en de rekeningen van het grondbedrijf en van het gasbedrijf, alle dienst 1967» e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 mei j.l», no. k, tot het verstrekken van een geldlening aan de woningbouwvereniging "Midden-Friesland" te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 1