Off* 7 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Idaarderadeel op dinsdag 10 augustus 19719 's avonds 7*30 uur„ GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aanwezig: Mevrouw J. Spijkstra-Nijdam en de heren G. van Essen en G.H. Vledder, beiden wethouder, Sipke de Boer, K. Schermer, F. van der Meulen, P. de Visser, J. Meester, Sjouke de Boer, S. Bangma, P. van der Hem, H. van de Lageweg en K. Moedt Voorzitter: de heer K.J. Vrijling, burgemeester. Secretarisde heer D. Smits De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde: 1Notulen: Naar aanleiding van een opmerking van de heer Van de Lageweg worden de notulen als volgt gewijzigd: bladzijde U, regel 27 van boven: de zin "Spreker is hiervan geen tegenstander maar dan moet het van boven af geregeld worden" wordt gelezen als volgt ''Spreker is hiervan geen voorstander. De herindeling zal wel van boven af ge regeld worden" bladzijde 5, regel 13 van onder: de zin "In ieder geval zal de gemeente Grouw met zijn visserij wel blijven bestaan en dan moet Wartena maar bij Baardera- deel" wordt geschrapt. 2. Mededelingen. Mevrouw Spijkstra-Nijdam merkt op, dat de Coöperatieve Werktuigenver eniging "Under üs via haar bedrijfsleider heeft geantwoord op het verzoek van het college cm prijsopgaaf. Het spijt haar, dat de vereniging dit niet telijk heeft gedaan. Hierna worden de "Mededelingen" voor kennisgeving aangenomen. 3. Ingekomen stukken. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. k. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de subsidiëring van de Stichting Noord Nederlandse Kunstijsbaan te Heerenveen. De heer Sipke de Boer verheugt zich, dat burgemeester en wethouders zich loyaal achter deze ontwerp-subsidieregeling hebben gesteld. In het licht van de gemeentelijke herindeling en de gewestvorming, zou dit onderwerp zich bij uitstek lendn voor een regeling in gewestelijk verband, merkt spreker op. De voorgestelde regeling voorziet in een billijke verdeling van de voor re kening van de gemeenten blijvende lasten. Hij betreurt, dat sommige gemeenten in het verleden zich min of meer hebben gedistancieerd door minder bij te dragen dan zij in feite naar evenredigheid van de draagkracht hadden moeten doen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 5. Voorstel tot wijziging van de Verordening tot beperking van de verstrekking van sterke drank. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 6. Verzoek cm adhesiebetuiging aan een motie van de raad der gemeente Rauwerder- hem inzake rijksuitkeringen. De heer Sjouke de Boer heeft er zich over verbaasd, dat ourgemeester en wethouders de raad voorstellen de steun aan de mcftie van RauweJrderhem tc houden.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 5