Ongetwijfeld Kal hierdoor bij veel kinderen op hun meest ontvankelijke leeftijd belangstelling ontstaan om zelf ro'n. instrument te gam bespelen en als dat gebeurt bereiken wij een tweeledig doelt 1het zelf musiceren 2. het daardoor ontstaan'van belangstelling voor de muziek. Ongetwijfeld zal het mm of neer regelmatig bezoeken van de scholen onze orga nisatorische taak belangrijk verzwaren en zullen de orkestleden op deskundige wijze op deze geheel nieuwe tral: roeten werden voorbereid, b.v, op kursussen, te geven door musicologen, die ervaring hebben in het omgaan met kinderen. Als aanvulling op dit klasse-onderricht zou o.a. het klassikaal bijwonen van een repetitie kunnen worden georganiseerd. Natuurlijk is dit een zaak, die met de onderwijsinspekties zal moeten worden besproken. Maar één en ander lijkt ons volkomenin ie lijn van de gedachte van onze tijd te liggen. Uiteraard zullen v/y naar een optimaal resultaat moeten streven en iede re school in de provincie, die mee wil werken, ook van dienst moeten zijn. Zou menige plaats deze muzikale opvoeding van zijn opgroeiende jeugd niet ver kiezen koven eon enkel koncert por jaar voor oen geperkt publiek? 4. LEIDEN OP A.'VISbHSk VAN A.MATEÏÏRKUZTB'CGE7;hSCHAP?r Onze gedachten gaan. er naar uit, dat wij onze professionele musici meer in dienst moetenstellen van de amateuristischs muziekbeoefening. Het begeleiden van ama teurkoren, zoals oneer punt 2 genoemd, is daartoe een hulpmiddel, zij het slechts \m/'zeer beperkt, Immers er wordt dan velstem net orkestrale begeleiding, hetgeen een bepaaldeuitvoering mogelijk wafkt. Eelaas is do situatie eigenlijk zo, dat er oen aantal koren en korpsen in or.ze provincie zijn, die een degelijke muzikale leiding ontberen, fit werkt nadelig op da artistieke prestaties van die ensem bles, wat voer de leden ontmoedigend werkt en tot ledenverlies leidt. Willen wij deze ensembles me u one potentieel aan vakbekwame krachten helpen, dan zullen v;ij die mensen van ons, die de kapaciteicc-n hebben om koren en korpsen *e leiden, cok de gelegenheid in dienstverband moeten geven om zich van die taak te kwijten. Korpsen onder leiding van onze leden komen zeer dikwijls tot opvallen de muzikale prostata er. Wjj menen, dat er onder enz a orkestleden enige tientallen gullen zijn, die vakbekwaam een koer cf korps hunner, leiden. Uiteraard vloeit hier uit voort, dat er ook vaste avonden boschikbaar moeten zijn voor deze men sen,. Nr. is het sodat eigenlijk alleen iemaandagavond vrij is en soms zelfs no,-' met beperkingen. In verband met het inkorten van ie koncertaktiviteit moet het mogelijk worden meer vaste vi'ijo avonden tc plannen, '/ooi koorverenigingen zullen Ir ui bveeringen met orkastrale begeleiding boter tot hun recht komen, indien zij oneer leiding staan van vekhekwrne musici, die ook toten, wat er in een orkest te koon is. Ir. oen gezSiflu.nlijl: gesprok met da bondon van harmonie— en fanfare korpsen en tie koortesturon zal doze zaak naar vorm mos ten worden gebracht, jri bijzondere gevallen kan i.p.v. ecu dirigent cok een artistiek adviseur uit cnae musici ter beschikking van korpsen en koren vorden gesteld, waardoor moge lijk het gehele artistieke klimaat op een hoger plees kan worden gebracht, al thans ooïi goede bi"drags san o'e amateuristische kunstbeoefening kan worden ver leend. Wat ook van belang is, is dat wij op deze marker eer. vastere positie in het Friese muziekleven innemen on een brug slaan zus sou hot orkest en de amateur- .rivziokheoefenaarcwat in feite och. dikwijls een sociale brug is. Wij vinden deze akzivl '-sit een evident onderdeel voor onze opvosdkt .ndigs taak in de toekomst, wnin-bij neer interooso voor orkestmuziek door onze eigen" dirigenten kan worden aangek week t or. daardoor cok het koncertbezock kan worden bevorderd, o.a. door het kiezen ven een gelijkgericht repertoire, 5. KININE ENSEMBLEl Het beoefenen, en uitvoertn ven kamermuziek heeft kot nu toe hoofdzakelijk axs bazin gehad het idae.lisne en de drang naar indivi inali-teit van een aantal onzer musici- ruiten hun orkest diensten om speelden "ij samen. Meestal speelden zake lijke revieren go en rol. Eigenlijk zou speler, in kluine ensembles bevorderd moeten worden, ton eerste om tegemoet te Iconen aan eon groot aanbod van repertoire, vooral ook van eigentijdse, muziek, ten tweede omdat het opalen in klein

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 106