-2- li.iter::, rd zuilen nanpr.ccinj-...i in de v..rde..lsl«.utcl .odi;; zijn omdat Co inwono mantalien der jute enten zich sinds 1966 hou... n govijsi d, terwijl hi. t, voorts ivt-.cliji» iicct a-cruen gerent cc i.iucli.i. cox .ei...ontcn in dc 0n^crscjicic.i,u .^roepen neer in ov.oneensicm:.in,te brengen Tiet do 'ucst« ntuïc o nd r 1 i ngc verh oud i ng Alszodanig' kunnen duidelijk 5 groepen worden onderschei den, t.v. groep I: wooncentra wet een inwoneraantal ven meer dan 20.000. In deze groep vallen 3 gemeenten net woonplaatsen tor grootte van 20.400 tot 30.700 inwoners II: wooneentra net een inwoneraantal van 0.000 tot 20.000. In deze groep vallen 5 gemeenten net woonplaricon tor grootte van 9«200 tot 12.600 inwoners; ili: wooncentra net eon inwonoraantal van. 5000 tot 9.000. In deze groep vallen 5 gemeenten net woonplaatsen tor grootte van 5.200 tot 7.400 inwoners; IV'wooncentra mot oen inwoneraantal van 3.000 tot 5.000. ïn dozo groep valIon 10 gemeenten mot woonplaatson ter grootte- van 3100 tot 4 300 inwoner» V; wooncentra van geringere omvang dan 5.000 inwoners en het platteland. In deze groep vallen 37 gemeenten. De afgerondeaantallen zijn.-ontleend aan de gegevens van dc. provinciale almanak van Friesland -van 1970. Lon overzicht van de gemeenten mot hun inwoneraantallen en indeling in de nxorvoor genoemde groepen is als bijlage I_A hierbij gevoegd. Voor de beregening van de door ie gemeenten te setalen subsi d ie bedragen zijn wegingsfactoren ingevoerd op' zodanige wijze, (lat aan do grootste- woonkernen de hoogste weging is toegekend. Hoewel elke verhouding in de wegingsfactoren min of meer discutabel is, kan do verhouding 4 j. u4 voor dc komende jaren aanvaarde-aar worden geacht. Dc totale vaste lasten van het Prysk Orkest na aftrok van hot rijkssubsidie worden voor 1972 geraamd op 1.62 3.000,-- «w u naaio ii go saldo op dc variabele lasten zal bedragen naar verwachting cngovec-r - 27.000 totaal nadelig'saldo 1.650.000,-- i. Hiervan komt voor rekening van clo provincie Pr 5 os land 40% ƒ.66 0.0 90,-- do gemeente Leeuwarden 40% -.66O.CQÜ, do overige gemeenten 20% -.350.C00.-- 1.660.000,-- Heken.in..7 houdend met clo goieozon wegingsfactoren on do inwoneraantuiloü in do onderscheiden groepen bedraagt het subsidie over 1972 aan hot Frysk Orkest. voor do gomeonto Leeuwarden, per inwoner 7.49 vuer do o vorige- gc-iacontc-n indien on acq?* zover ingedeeld in groep I por inwoner 2, la g 1.T: ij. pel- inwoner 7 p 50 in group III, por inwoner 1, xn groep IV por inwoner 0,60 in groep V per inwoner 0 20 Het op dose basis ctoor elke gexiucnto vers chuldigdc subsidie aan hot ?ry sk Orkest over 1 972 is vermeld in bijl a;c I-B

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 109