-3- De heer Bangina zegt, dat hij grotendeels wel met het voorstel mee kan gaan, al meent hij dat de nadelen van het gebruik van plasticzakken niet zo goed uit de bus zijn gekomen. Spreker heeft tijdens stormweer in Leeuwarden eens gezien, dat de zakken overal wegwaaiden. Voorts heeft Spreker in het voorstel gelezen, dat de zakken met het wapen van de gemeente zijn bedrukt. Afgezien van het feit, dat meerdere inwoners zich er aan kunnen stoten dat het gemeentewapen in de asemmer verdwijnt, zal dit toch ook wel kostenverho gend werken. Ook meent Spreker, dat een deel van de middenstand onredelijk zwaar zal worden belast. Spreker vraagt of burgemeester en wethouders ook van plan zijn bij de gemeentesteigers containers aan te brengen. Dit is wel nodig want al doet de reiniging haar uiterste best om de boel schoon te houden, het blijft 's zomers een grote rommel. Tenslotte bepleit Spreker een billijk tarief voor degenen, die zelf het vuil naar het Timertsmeer brengen, opdat men het niet ergens anders gaat deponeren De heer Sipke de Boer wil graag beginnen met het punt waarmee de heer Bangma is geëindigd namelijk de milieuverontreiniging. Spreker zegt, dat deze reorganisatie eigenlijk moet worden gezien als een stap in de goede richting, te weten de gezamenlijke vuilverbranding. We moeten er vertrouwd mee roken, dat het geproduceerde vuil op een verantwoorde wijze wordt vernietigd en daarbij leren dit zelf te betalen. De gemeente moet jaarlijks nog 35,5 in het te- kort op de reinigingsdienst bijdragen. Mevrouw Spijkstra heeft zoeven gezegd, dat de kosten betaald moeten kunnen worden. Spreker wijst eiop, dat bij een gezamenlijke vuilverbranding men wel eens van de kosten kan schrikken. Daarom acht Spreker het juist goed, dat men in fasen hierop wordt voorbereid. Spre ker zegt voor een deel met het betoog van de heer van der Meulen te kunnen meegaan. Een bedrijf kan deze kosten echter afschrijven, een particulier kan dit niet. De voorzitter antwoord^ dat men dit voorstel moet zien in de geest zo als de heer Sipke de Boer het zoeven heeft gezegd, namelijk de toenemende zorg voor milieuverontreiniging. Het is bepaald niet zo, dat men deze reorga nisatie uitsluitend moet zien als een verlichting van de taak van de reini gers. Natuurlijk krijgen deze werklieden het makkelijker. Het verpakken van huisvuil in plastic zakken en het vervoer daarvan betekent gewoonweg een stap vooruit in het kader van milieuhygiëne. Niet uitsluitend voor de vervoerder, maar ook voor de particulier zelf. Half volle zakken kunnen tot de volgende week blijven staan. De heer Sipke de Boer heeft gelijk, wanneer hij wijst in de richting van vuilverbranding. Deze Spreker heeft ook terecht gezegd, dat men zal rillen als men weet wat dit gaat kosten. En toch, moeten we dit met elkaar betalen. Het zal zeker betekenen dat de kosten 70-000,hoger zullen worden. Spreker zegt dat burgemeester en wethouders niet van het standpunt zijn uit gegaan, dat het bij de middenstand te halen is. De zorg voor de kleine en grote bedrijven is bij het gemeentebestuur zeker niet minder dan die voor particulieren, rijk of arm. Indertijd is in deze raad besloten, dat de bedrij ven de kostprijs zouden betalen. Bovendien en dit geldt zeker ook artikel 12- gemeenten, een verstandig besluit. De minister schrijft namelijk voor, dat, wil een gemeente voor een aanvullende uitkering in aanmerking komen, het be drijfsafval tegen kostprijs moet worden afgehaald. De normen die deze gemeen te hanteert zijn vrijwel gelijk aan die, welke de minister redelijk acht. De rechten voor particulieren waren aan de lage kant. Bij de bedrijven zal het afval worden getaxeerd. Wellicht dat er bij particulieren wel eens een uit stulping is zoals met Sint Pieter in Grcuw en Sinterklaas in de rest van de gemeente, maar door de baa&genctnen is de hoeveelheid vrij constant. Spreker zegt het niet met mevrouw Spijkstra eens te zijn, dat een stijging van f 21,naar 30,te hoog is. De ervaring heeft wel geleerd dat dit met de koopkracht van het publiek niets te maken heeft. We hebben nu ëên tarief. Be inhoud van de containers moet minimaal 1 m3 z;ijn. Wel moet er rekening mee worden gehouden, dat gebruikte containers op de vuilnisauto passen. De opmerkingen van de heer Sjouke de Boer kan Spreker niet onderschrij ven. De kostprijs is uit bestaande gegevens exact berekend.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 11