-6- Was het niet voordeliger geweest deze aanleg direct in het bestemmingsplan op te nemen. De voorzitter antwoord^ dat de kosten van aanleg ten laste van het grond bedrijf uit de post "algemene voorzieningen" worden betaald. Dit bedrag zit in de grondprijs verdisconteerd. De heer Sipke de. Boer is het wel met de heer Bahgnia eens. Deze aanleg had wel vooruit gepland kunnen worden. De voorzitter beaamt dit. De overeenkomst met beide bewoners hield in, dat bij het betrekken van de woning geen parkeerplaats aanwezig was. Zij hebben tegen de aanleg geen bezwaar gemaakt Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgen» conform het voorstel beslo ten 13. Aanvrage om entslag als ambtenaar van de burgerlijke stand van F. Jellema te Grcuw. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 1 Benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand. Mevrouw Spijkstra-Nijdam zegt niets op de aanbevolen personen tegen te hebben, maar zij heeft vorig jaar reeds gevraagd nu eens een vrouw te benoemen,/" en dan liefst buiten het gemeentelijk apparaat. De voorzitter antwoordtdat dezer dagen hierover al eens in ambtelijke sfeer is gesproken. De huwelijksvoltrekkingen vragen van de ambtenaren vrij veel tijd. Bovendien wordt de laatste tijd Grouw vaak als keuzeplaats voor een huwelijksvoltrekking genomen. Een moeilijkheid kan de beloning opleveren omdat de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand meer als een erebaantje moet worden beschouwd. De vraag is dan of gedeputeerde staten aan een hogere belo ning hun goedkeuring zullen hechten. In ieder geval zullen burgemeester en wethou ders zich nog eens over de suggestie van Mevrouw Spijkstra beraden. Hierna wordt tot stemming overgegaan en wordt de heer F. de Jong met 9 stemmen benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Op de heer Moppert zijn 2 stemmen uitgebracht. 15Voorstel tot deelneming aan een gemeenschappelijke regeling betreffende de subsidiëring van de Stichting Frysk Orkest. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 16. Voorstel tot overname van een reed van de Kerkvoogdij der Nederlands Hervorm de Kerk te Roordahuizum. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 17Voorstel tot wijziging van de verordening inzake het gebruik van school- en gymnastieklokalen De heer Meester begrijpt de tarieven niet helemaal. Wethouder van Essen antwoordt, dat niet-officiële sportverenigingen 2,per uur moeten betalen. Erkende sportverenigingen betalen nu 20,per wekelijks lesuur per jaar. Bij 10 lesuren per week derhalve 10 x 20,200, Zender hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. 18Voorstel tot aankoop van een perceel grond ten behoeve van de uitbreiding van het sportterrein te Wartena. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. 19. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van de bouw van een abri te Warga. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel besloten. /aangezien de helft van de samenleving uit vrouwen bestaat en er zeker wel vrouwen te vinden zijn

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 17