GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Onderwerp: Raadsvergadering» Grouw, 1 oktober 1971. - Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 12 oktober a.s», 's avonds cm 7-30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. Agenda 1Notulen. De notulen van de vergadering van 10 augustus j.l. gaan hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. a. Op 19 augustus j.l. heeft de openbare aanbesteding plaats gehad van de bouw van de gecombineerde school voor openbaar en katholiek lager onderwijs te Warga. Blijkens het voor u ter inzage liggende proces-verbaal hebben 20 aannemers op het werk ingeschreven. De laagste inschrijfster was de fa. Y. de Jong te Leeuwarden met een inschrijfscm van 682.850, te vermeerderen met B.T.W. ad. 95-599, derhalve in totaal 778.1+1+9, - Het werk is inmiddels door ons tegen vermelde aanneemsom gegund aan de fa. de Jong, voornoemd» De begroting was 712.000,— 99.7OO,— BTW 811.700, b. Zoals u bekend is, bestond er aanvankelijk verschil van mening tussen het ministerie van binnenlandse zaken en dat van financiën omtrent de vraag, of de verdubbeling van de oppervlakte-uitkering uit het gemeentefonds al dan niet gekort moest worden op de aanvullende bij drage uit dat fonds. Teneinde de vereiste goedkeuring op de gemeente begroting voor 1972 te verkrijgen, is door u in het voorjaar een begrotingswijziging vastgesteld, waarin de aanvullende bijdrage voor lopig werd verlaagd met rond 81.000, zijnde het bedrag van de verhoging van de oppervlakte-uitkering. Blijkens een dezer dagen ontvangen mededeling is de hangende strijd vraag thans opgelost en staat het rijk op het standpunt, dat bedoelde korting behoort te worden toegepast. De voorlopige verlaging van de aanvullende uitkering met 81.000,— heeft daardoor een definitief karakter gekregen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 1