33E 4. Voorstel tot verkoop van een perceeltje grond aan de Firma B» Bouma te Grouw. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No» 1752» Aan de gemeenteraad. Gr o uw, 1 oktober 1971. Op 2k juni 1970 verzocht de Firma B. Bouma, brood- en banketbakker te Grow ons, om 5,5 m"- grond van de gemeente te mogen kopen, om daarop een aanbouw aan zij bakkerijpand te maken voor het onderbrengen van een diepvriesinstallatie. Het ge vraagde perceeltje maakt deel uit y^n het terrein, waarop de voormalige Master Wielsmaskoalle aan de Parkstraat te Grouw is gevestigd, kadastraal bekend gemeente Grouw, sectie A, no. 1665, zoals op de voor u ter inzage liggende tekening nader is aangegeven. Wegens de onzekerheid omtrent de perceelsscheidingen van bedoeld terrein, kon toen niet worden vastgesteld, wie de eigenaar was van het in koop gevraagde pe ceeltje: hetzij de gemeente Idaarderadeelhetzij de Hervormde Gemeente te Grouw". Vooruitlopend op het daarnaar in te stellen kadastrale onderzoek hebben wij ver zoeker-bericht, dat wij bereid waren, zijn verzoek in gunstige overweging te nemen maar dat een desbetreffend voorstel aan de Raad eerst kon worden gedaan, nadat de finitief vaststond, wie de eigenaar was. Inmiddels is door de Dienst van het Kadaster de juiste situatie van het ter rein vastgesteld, waarna, zoals u bekend is, bij raadsbesluit van 13 april j.l» no. 8, het terrein, waarop het voormalige schoolgebouw staat, in zijn geheel. - doo aankoop van de Hervormde Gemeente - eigendom van de gemeente geworden. Aangezien naar onze mening geen algemene of bijzondere belangen zich tegen de verkoop van bedoeld perceeltje grond verzetten, stellen wij u voor, tot verkoop te besluiten tegen de met de koper overeengekomen prijs van 34,-- per m^ de zelfde prijs, waarvoor de gemeente de grond van de Hervormde Gemeente heeft, ge kocht en voorts onder de volgende voorwaarden. 1de koopakte moet worden verleden binnen twee maanden na de goedkeuring van het raadsbesluit door de gedeputeerde staten; 2. de koopsom dient voor of bij het passeren van de koopakte te worden voldaan; 3. over- of ondermaat na kadastrale opmeting van het verkochte zal geen grond op leveren tot vermeerdering of vermindering van de koopsom noch tot vernietiging van de koopovereenkomst 4. de grondbelasting en alle verdere zakelijke lasten, welke van de datum van de koopakte af van het verkochte mochten worden geheven, alsmede de op de over dracht vallende kosten komen voor rekening van de koper» Het bij de raadsstukken voor u ter inzage liggende concept-besluit ware daartoe tot besluit te verheffen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J„Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 21