- 4 - II. 1. Hij, die de in dit artikel genoemde dienstverlening verlangt, richt daartoe een verzoek tot de directeur van gemeentewerken. Artikel 9 BELASTINGJAAR Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Artikel 10. REGELING VAN DE DIENSTVERLENING De directeur van gemeentewerken regelt, voor zoveel mogelijk in overleg met degene, die van de in de artikelen 5, 6, 7 en 8 bedoelde dienst gebruik wenst te maken, de tijd en de wijze, waarop de verlangde verrichtingen zullen plaats vinden. Artikel 11. VASTSTELLING RECHTEN Burgemeester en wethouders bepalen het bedrag van de door de aanvrager, overeenkomstig de bepalingen van deze verordening, ver schuldigde rechten. Artikel 12. VRIJSTELLINGEN Het recht geheven krachtens deze verordening is niet verschul digd a. indien de dienstverlening wordt verricht ten behoeve van voor de publieke dienst bestemde eigendommen, voor zover zij eigendom zijn van de gemeente Idaarderadeel b. indien de dienst wordt verricht voor een inrichting van onderwijs- Artikel 13» ONTHEFFING 1. Burgemeester en wethouders verlenen degene, die in de loop van het belastingjaar ophoudt gebruik te maken van de diensten, bedoeld in artikel 4> ontheffing van het recht over zoveel volle maanden, als na het eindigen van de belastingplicht nog in dat jaar overblijven. 2. De in het eerste lid bedoelde ontheffing wordt alleen verstrekt op schriftelijk verzoek, ingediend binnen 2 maanden na de dag, waarop het recht op ontheffing is ontstaan, dan wel, indien het aanslag biljet eerst na verloop van die termijn is uitgereikt, binnen twee maanden na de datum van uitreiking van het aanslagbiljet. 3. Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid bedoelde ontheffing eveneens ambtshalve verlenen. Artikel 14- AMBTSHALVE VERMINDERING Burgemeester en wethouders kunnen onjuist vastgestelde aan slagen ambtshalve verminderen of vernietigen, zolang niet sedert de aanvang van het belastingjaar drie jaren zijn verstreken of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar is aangevangen, binnen drie jaar na de aanvang van de belastingplicht. Artikel 15- RESTITUTIE Indien tengevolge van een beslissing op bezwaar- of beroep schriften of van het verlenen van ontheffing, afschrijving, ambts halve vermindering of vernietiging van een aanslag, reeds betaalde bedragen moeten worden teruggegeven, geschiedt zulks zo spoedig moge lijk, doch in ieder geval binnen een maand na de dagtekening van de desbetreffende beslissing.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 51