3E3E SE 15« Voorstel tot deelneming aan een gemeenschap pelijke regeling betreffende de subsidiëring van de Stichting Frysk Orkest GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2085. Aan de gemeenteraad. Grouw, 1 oktober 1971° Zoals u bekend is, is bij raadsbesluit van 11 januari 1967 door de provincie Friesland en de gemeenten in Friesland een gemeenschappelijke regeling getroffen met betrekking tot de subsidiëring van de Stichting Frysk Orkest, zulks voor het tijdvak 1 januari 1967 tot en met 31 december 1970, nadien verlengd met êên jaar tot en met 31 december 1971° Teneinde ook voor de kanende jaren een gezonde financiële basis voor het or kest te scheppen, heeft de afdeling Friesland van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten zich in overleg met het orkestbestuur bepaden over een nieuwe subsidierege ling, welke tegemoetkomt aan de bij een aantal gemeenten levende bezwaren tegen de bestaande regeling en welke voorts rekening houdt met de sinds 1966 gewijzigde om standigheden. In de bij dit voorstel gevoegde bijlage I met sub-bijlagen I-A en I-B heeft de vereniging haar gedachten omtrent dit punt neergelegd. Daarnaast heeft het bestuur van de afdeling zich bezig gehouden met de be staande regeling betreffende de samenstelling van het algemeen bestuur van het Frysk Orkest. Het bestuur is namelijk van mening, dat het alleszins billijk is, dat de be staande regeling zodanig wordt gewijzigd, dat de gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Sneek, gezien hun aard en grootte en de daarmee samenhangende omvang van de door deze gemeenten te verstrekken subsidiebedragen, in het algemeen bestuur van de stichting vertegenwoordigd zijn. De invloed van deze gemeenten op de gang van zaken bij het orkest zou nog kunnen worden vergroot door de afgevaardigden van deze gemeenten bij toerbeurt, bij voorbeeld voor een periode van twee jaar, in het dagelijks bestuur op te nemen. In verband hiermee en voorts ter bevordering van de continuïteit van het orkest acht het bestuur van de afdeling Friesland het raadzaam, de nieuwe subsidieregeling aan te gaan voor een periode van minstens 6 jaar, dus vanaf 1 januari 1972 tot en met 31 december 1977° Het is bekend, dat zowel gedeputeerde staten van Friesland als burgemeester en wethouders van Leeuwarden bereid zijn, mee te werken aan wijziging V van de bestuurssamenstelling van het orkest in de hiervoor vermelde zin. Het bestuur van het Frysk Orkest heeft een nota samengesteld waarin het zijn zienswijze geeft op de toekomstige ontwikkeling van het orkest. Het doel is het or kest meer dan thans het geval is te doen functioneren in de friese samenleving. De in de nota neergelegde gedachten zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. De nota is dan ook bedoeld als discussiestuk. Teneinde de gemeentebesturen in de menings vorming te betrekken is een exemplaar van deze nota als bijlage III aan dit voorstel toegevoegd. Krachtens het ontwerp is het door deze gemeente verschuldigde bedrag voor 1972 vastgesteld op 2730,00. Vergeleken met 1971 betekent dit een verlaging van 1+70,00. Wij zijn ons er van bewust, dat slechts door de gemeenschappelijke inspanning van de provincie en alle gemeenten het mogelijk is, het Frysk Orkest voor ons ge west te behouden. Dat dit orkest van grote waarde is voor het culturele leven in Friesland, behoeft naar onze mening geen nader betoog. Wij stellen u dan ook voor, aan de gemeenschappelijke regeling deel te nemen en daartoe het hierbijgaande ontwerp-besluit vast te stellen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 89