i)c berekening van de verdeling van het op grond van het derde. lid van ar- tinei y door de in dat lid "bedoelde geneenten gesanenlijk te verlenen sub sidiebedrag geschiedt net behulp van de subsidie-eenheid Voor de vaststelling van het aantal subsidie-eenheden worden de geneenton ingedeeld in de hierna te noenen vijf groepen. •i Indien en voorzover in een gemeente thans een tooncentrum aanwezig is van moer dan 20.000 inwoners. II. Indien en voorzover in een gemeente thans eon wooncentrun aanwezig is van neer dan 9.000 doch niet ra eer dan 20.000 inwoners III. Indien en voorzover in een gemeente thans een wooncentrun aanwezig is var. neer dan 5.000 dooh niet meer dan 9.000 inwoners. IV. Indien en voorzover in een gemeente thans eer- wooncentruia of neer voor een tra aanwezig is of zijn van meer aan 4.000 doch niet neer dan 5.000 inwoners. V. Indien en voorzover een gemeente niet is ingedeeld in de lriervoor ge noemde groepen I t/n IV. De subsidie-eenheid wordt; verkregen door het bedrag als bedoeld in artikel derde lid te delen door de son van het totaal aantal inwoners in elk var. de in het vorige lid onderscheiden groepen I t/n Vh vermenigvuldigd jk de lektor 4, 5, 2, 1 en 0,4. Artikel 5. De verdeling van het op grond van het derde lid van artikel 5 door do in dat lia bedoelde goneenten gezamenlijk te verlenen subsidiebedrag geschiedt als volgt: .uo gemeente, indien en voorzover ingedeeld in groep I draagt per inwoner dij een bedrag, gelijk aan de subsidie-eenheid vermenigvuldigd met de fak ir or 4. •J~ gemeenteindien en voorzover ingedeeld in groep XI draagt per inwoner oig een bedrag, gelijk aan de subsidieoenlie i d vermenigvuldigd met de fak- "tO'I? 5 De gemeente, indien on voorzover ingedeeld in groep III draagt per inwoner i-mi een bedrag, gelijk aan de subsidie-eenhei d vermenigvuldigd net de f ali tor 2. be gemeente, indien en -voorzover ingedeeld in groep IV draagt per inwoner bij oen bedrag, gelijk aan do subsidie-eenheid vermenigvuldigd net do fak- tor 1. Do gemeenteindien en voorzover ingedeeld in groep V draagt por inwoner bij oen bedrag, gelijk aan de subsidie—eenheid venaonigvuldigd net de fak- tor 0,4. Artikel ft. 1. uodcr var. de aan deso regeling deelnemende lichamen is verplicht on voor do aanvang van olm kalenderkwartaal aan het Fryrk Orkest bij vrij se van voorschot tc betalen het óónvierie gedeelte van hot bedrag, dat 03 basis van de oogroting van het Frysk Orkest voor het deebetreffende kalender- jaar door dat lichaan aan. subsidie overeenkomstig deze regeling ver se nuidigd zal sxjn volgens eer. opgavevoor 1 augustus van het vooraf gaande jaar door het Frysk Orkest gedaan aar. hot lichaam, i. Ieder van do aan doze regeling deelnemende lichamen is verplicht om het geen hen ingevolge het eerste lid bij wijze van voorschot betaalde bedrag over hot hierna aangeduide kalenderjaar mind 3r heeft bedragen dan het geen dat lichaam op basis van de rekening va 1 het Frysk Orkest over het voorafgaande kal enderjaar aan subsidie overeenkomstig deze regeling had moeten betalen volgens een opgave voor 1 mei van het op het zoeven be doelde volgende kalenderjaar door het Frysk C rkest gedaan aan het in en aam, aan net Frysk Orkest te betalen bii. nen een maand na ontvangst van die 0 pgave

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 93