- 9 - Wat het tweede deel van het amendement van de heer Freek van der Meulen betreft waarschuwt Spreker er voor in de verordening bepalingen op te nemen, die in de praktijk niet of moeilijk uitvoerbaar zijn. Spreker zou willen zeggen: "Begin er niet aan, ook al gebeurt het met de beste bedoe ling. Spreker ondersteunt gaarne het gezegde van de heer Sipke de Boer, dat aan de rechtspositie van zitting hebbende wethouders niet mag worden getornu. Spreker twijfelt er aan of de niet waardevastheid van de laatstgenoten wedde zoals de heer Sipke de Boer voorstelt wel de goedkeuring van gede puteerde staten zal halen omdat hij het gevoel heeft cat het element waar devastheid een integrerend bestanddeel uitmaakt van de APPA en de verorde ning. Spreker stelt voor de discussie nu te staken en tot stemming over de amende menten over te gaan. Hierna wordt het amendement Freek v/d Meulen, zijnde het verststrekkende in stemming gebracht en met 9 - stemmen verworpen. Voer stemden de he ren S. Bangma, P. van der Hem, H. van de Lageweg^en Freek van der Meulen. Het amendement Sipke de Boer tot opneming van artikel 3 van de bestaande verordening wordt vervolgens met 8-5 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heren P. de Visser, S. Bangma, P. v/d Hem, H. v/d Lageweg en Freek van der Meulen. Door aanneming van het amendement S. de Boer is het minderheidsvcorstel van b. en w. automatisch vervallen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna met inachtneming van het amende ment Sipke de Boer de uitkerings- en pensioenverordening voor de wethou ders vastgesteld. 16. Verzoek van TjStelwagen te Grouw om verhoging van de vergoeding voor het vervoer van schoolkinderen. Mevr. Spijkstra-Hijdam herinnert aan de voorgeschiedenis en het standpunt dat zij bij de behandeling heeft ingenomen. Ook nu zal zij haar stem niet aan het voorstel kunnen geven. Spreekster vraagt of voortaan in het con tract niet een clausule kan worden opgenomen waarin geen ruimte wordt ge schapen voor tussentijdse wijzigingen. Het hele contract is nu een wassen neus De heer van der Hem is het hier niet mee eens. Spreker is er voor, dat bij de inschrijving van een clausule inzake het incalculeren van prijsverho gingen wordt opgenomen. De heer Schemer zegt dat hij indertijd mede verantwoordelijk is geweest voor de tussenoplossing. Spreker vindt het moeilijk daar nu van af te^wij ken. We1 zal men in het vervolg voorzichtig moeten zijn met het afsluiten van contracten. We zitten nu in het schuitje en zullen er in 1972 mee moe ten doorgaan. In 1973 zal in het dan te sluiten contract duidelijk uitmg moeten worden gegeven wat wel en niet moet gebeuren. De voorzitter zegt zich hierbij volkomen aan te sluiten. De heer van "de Lageweg zegt dat het huidige contract tot 28 augustus 1973 geldt. Kamt, er na deze nog een wijziging. De voorzitter: Dat hangt van de heer Stelwagen zelf af. Deze verhoging was min of meer door de commissie van goede diensten uitgelokt. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. Mevr. Spijkstra-Nijdam wenst aantekening dat zij tegen het voorstel heeft gestemd. 17. Verzoek van een achttal exploitanten van horecabedrijven te Grouw,^strekken de tot het tegengaan van de vestiging van een bar-dancing annex slijterij te Grouw. De heer Bangma had verwacht dat in de motivering vanhet voorstel het ver zoek van de omwonenden was aangehaald. Spreker had dit uit hoofde van open heid juister gevonden. De voorzitter: "Dit schrijven was aan b. en w. gericht. De lieer Bangma zegt dat het dan formeel misschien niet nodig was geweest, maar het toch wel op prijs gesteld zou hebben. Voorts vindt Spreker de op een na laatste alinea van het voorstel zwak ge steld. Woorden als "eventueel" en "enigermate" klinken ontzettend vaag. Spreker stelt voor dat b. en w. tozijnertijd met een ontverp-voorbereidingsbesluit in de raad kernen om dergelijke activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 21