-2- Deze inpassingstechniek zal echtei geen salarisvermindering tot gevolg hebben. Naast de opheffing van de toongroepen heeft de structurele wijziging ook betrekking op de schaal-ambtenaren tot en met de rang van adjunct-commies. In essentie komt het inpassingsschema voor de schaalambtenaren overeen met dat voor de werklieden. a. toongroepen1jeugdigen worden ingepast naar leeftijd; 2. 21-jarigen en ouder gaan vanuit de desbetreffende leef tijd in de oude loongroepschaal naar het naasthogere bedrag in de nieuwe schaal; b. schaalambtenaren.: 1jeugdigen dienen te worden ingepast op basis van hun werkelijke leeftijd; 2. 21-jarigen en ouder worden ingepast vanuit een schaal- bedrag, waarbij huwelijkstoelage en ambtstoelage eventueel een rol kunnen spelen. In zijn circulaire van 8 juli 1971nr. AB/U1743 geeft de minister van binnenlandse zaken in overweging voor het personeel in dienst van gemeenten een gedragslijn te volgen, welke zoveel mogelijk parallel loopt met die voor het overeenkomstige rijkspersoneel. In de hierbij gevoegde bijlagen AI en All is getracht aan de wensen van de bewindsman tegemoet te komen. Hoewel de integratie voorshands nog is beperkt tot de schalen 1, 3» 18, 32 en 43» is ook, in navolging van tal van andere gemeenten, de opbouw van de hogere rangen, zo\irel voor het administra tief als voor het technisch personeel, aangepast aan de hiervoor bij het rijk in gelijke functies geldende bedragen. In enkele gevallen is dit gepaard gegaan met een verlenging van de oude schaal, waardoor voor de in die schaal vallende ambtenaar een nieuwe anciënniteit zal moeten worden vastgesteld. De maximumbedragen van nieuwe schalen zijn over het algemeen gelijk aan die van de vorige bezoldigingsverordening, vermeerderd met 4,55», zij het dat de rangen van commies, commies A en hoofdcommies met 1 periodiek zijn verlengd conform de circulaire van de staatssecretaris van binnenlandse zaken d.d. 1 juli 1971, nr. AB/U1692 Blijkens de circulaire van het Centraal Bureau inzake de gemeenschap pelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden kan met be trekking tot het centraal overleg worden meegedeeld, dat de vier vakcentrales in grote lijnen instemmen met de aanbeveling aan de gemeenten om overeenkom stige maatregelen te treffen. De Centrale voor hogere ambtenaren - hoewel waardering hebbend voor de gerealiseerde verbeteringen voor de lagere bezol digden - kan echter met deze aanbeveling niet instemmen en handhaaft zijn standpunt, dat een eventuele instemming eerst kan worden gegeven, wanneer ook de herziening van de bezoldigingen voor het middelbaar en hoger perso neel bekend zijn. Aangezien, zoals u bekend is, het.door het Centraal orgaan gevoerde^ overleg niet in de verwerking van deze maatregelen in de gemeentelijke sa-? larisverordeningen voorziet, is plaatselijk op de gebruikelijke wijze de commissie voor het georganiseerd overleg gehoord. Genoemde commissie heeft zich, behoudens enkele opmerkingen, die intussen in de bijlagen All en AIV van de verordening zijn verwerkt, zie bijgaande notulen van de vergadering van 13 oktober 1971 met de ontwerp-verordening kunnen verenigen. Wij stellen u derhalve voor tot vaststelling van de ontwerp-verordening te besluiten. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 29