Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Idaardera- deel op dinsdag 9 november 1971, 's avonds 7°30 uur. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aanwezigmevr. J. Spijkstra-Nijdam en de heren G. van Essen en G.H. Vledder, beiden wethouder, Sipke de Boer, K. Schermer, Freddy van der Meulen, P.J. de Visser, J. Meester, Sjouke de Boer, S. Bangma, P. van der Hem en H. van de Lageweg. voorzitterde heer K.J. Vrijling, burgemeester. secretarisde heer D. Smits. De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde punt: 1. Notulen: de heer Sipke de Boer zegt, dat onder punt 3, 1e alinea, regel k, voor het woord "Warga" dient te worden gelezen: "Wartena", voorts wordt op bladzijde 5, onder punt 9, 3e alinea, regel h het woord ''interpelleren" gewijzigd in "interpreteren". Op verzoek van mevr. Spi jkstra-Ni jdam wordt aan punt 11+eerste alinea tussen "benoemen" en "en" de volgende zin toegevoegd: "aangezien de helft van de samenleving uit vrouwen bestaat en er zeker wel vrouwen te vinden zijn". Hierna worden de notulen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Mededelingen geen, 3. Ingekomen stukken: De stukken a t/m h worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. 31. Onderzoek van de geloofsbrief en toelating van de heer Freek van der Meu len te Grouw tot lid van de raad, De voorzitter verzoekt de leden mevr, Spijkstra-Nijdam en de heren Sjouke de Boer en H. van de Lageweg zitting te nemen in de commissie van onder zoek en schorst de vergadering. Na heropening deelt de heer van de Lageweg namens de commissie mee, dat de stukken in orde zijn bevonden en dat er geen bezwaar tegen bestaat de heer F. v/d Meulen toe te laten als lid van de raad, 311. Installatie van de heer F. van der Meulen te Grouw als lid van de raad. Nadat de heer Freek van der Meulen door de secretaris is binnengeleid legt hij in handen van de voorzitter de zuiveringseed en de eed als be doeld in artikel 1+5 van de gemeentewet af. De voorzitter heet hierna de heer van der Meulen namens de raad van harte welkom en hoopt, dat hij zijn werkzaamheden met plezier en toewijding zal verrichten. Wel brengt zijn komst in de raad aangaande de namen enige moeilijkheden mee, aange zien er naast twee S. de Boer's nu ook twee F. van der Meulen's zijn. Voorstel tot vaststelling van het krediet in rekening-courant met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten voor het jaar 1972. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 5. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening tot regeling van de bezoldiging der ambtenaren in dienst van de gemeente Idaarderadeel en van de Stichting Friesma-Hiem per 1 juli 1971. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 6. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de bezoldiging van de schoolschoonmakers/-maaksters per 1 juli 1971. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 7Voorstel tot wijziging van de overeenkomst met de Staat der Nederlanden inzake de verhuur van localiteiten in het gemeentehuis ten behoeve van de rijkspolitie. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 5