-2- De F.N.O.P. kon sr mee akkoord gaan, dat, zoals steeds is gebeurd, wordt uit gegaan van 210 dagen (1+2 weken van 5 dagen) en j6 km in plaats van 86 km. Uit telefonische informatie bij de Rijksverkeersinspectie te Leeuwarden is ons gebleken, dat de normvergoeding voor groepsvervoer sinds 29 maart 1971 inderdaad 76,per dag is en 0,15 per km. Voorts zij opgemerkt, dat de Prijzenbeschikking goederen en diensten 1970 bij beschikking van 29 juli 1971, ingaande k augustus 1971 is ingetrokken. Momenteel geldt er in dit opzicht geen beperkende maatregel. Naar onze mening doen zich in verband met het onderhavige verzoek de volgende mogelijkheden voor: A. uitgegaan kan worden van de door de rijksverkeersinspectie aangehouden normen. De berekening wordt dan: dagvergoeding 1/3 x j6,25,33 kilometervergoeding: 76 x 0,15 - 11,^0 per dag f 36.73 ofte wel 210 dagen a f 36,73 f 7713,30 h% B.T.W. 308,53 totaal 8021,83 per jaar. (maximale nomvergoeding) B. uitgegaan kan worden van het bij uw besluit van 11 mei 1971 vastgestelde bedrag. Dit bedrag ad 5816,35 (exclusief B.T.W.) kan worden verhoogd net 10# wegens prijsstijgingen en kostenstijgingen en als volgt worden vastgesteld: vergoedingsbedrag per 1 november 1970 f 5816,35 verhoging: 10# 581,6U f 6391,99 k% B.T.W. 255,92 6653,91 Naar onze mening bestaat er geen aanleiding, de vergoeding te berekenen aan de hand van de door de rijksverkeersinspectie gehanteerde normen. Vol staan dient te worden net de laatstelijk in overeenstemming net de commissie ad hoe vastgestelde vergoeding, en daarop een correctie toe te passen wegens prijs- en kostenstijgingen. Wij stellen u derhalve voor het vergoedingsbedrag per 1 november a.s.nader te bepalen op f 6653,91, inclusief B.T.W. Aan een afrekening op basis van het werkelijk gereden aantal dagen zoals adressant in een nader schrijven suggereert, bestaat onzes inziens geen be hoefte. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J. Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 89