Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 283^ Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 3 december 1971. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag Ut december a.s. 's avonds om 7>30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. Agenda. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 9 november j.l. gaan hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit d.d. 12 oktober j.l., no. 16, tot aankoop van een stukje weg van de Pastoralia der Hervormde Gemeente te Roordahuizum. b. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit d.d. 12 oktober j.l., no. ktot verkoop van een perceeltje grond aan de fa. B. Bourns, te Grouw. c. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit d.d. 9 november j.l., no. 4, tot het aan-gaan van een reke ning-courantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage voor het jaar 1972. d. Bericht van gedeputeerde staten, houdende mededeling, dat geen be- zwaar bestaat tegen het raadsbesluit d.d. 12 oktober j.l., no. 8, tot wijziging van de bezoldigingsverordeningen 1969, 1970 en 1971 e. Bericht van gedeputeerde staten, houdende mededeling, dat geen be zwaren zijn ingediend tegen het raadsbesluit d.d. 9 november j.l. tot toelating van de heer F. van der Meulen tot lid van de raad en dat geen aanleiding bestaat terzake ambtshalve uitspraak te doen. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. f. Verzoek om adhesiebetuiging aan een motie van de raad der gemeente Vlaardingen met betrekking tot de door de regering voorgenomen ver mindering van het aantal lerarenuren voor scholen voor algemeen voortgezet onderwijs. Mede met verwijzing naar een bij de raadsstukken ter inzage liggende circulaire van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt voorge steld, dit verzoek voor kennisgeving aan te nemen. b. Aanvrage om ontslag van mejA. de Jong als hoofdleidster van de openba re kleuterschool (Dr. Eeltsje Halbertsme.skon.lle) te Grouw. 5. Aanvrage ex artikel 72 der lager-onderwijswet 1920 van het bestuur der S1nt-Martinusschool te Warga voor het aanschaffen van speel- en leerma teriaal. 6. Machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen voor het jaar 1972.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 1