352= GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2718. 6. Machtiging tot het aangaan van kas geldleningen voor het jaar 1972. Aan de gemeenteraad. Grouw, 3 december 1971° Op grond van artikel 2 van de Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechte lijke Lichamen kan het bedrag, waarvoor deze gemeente tijdelijke geld=- leningen mag opnemen als volgt worden berekend: Inkomsten begroting 1971 (excl. hoofdstuk XIV) 6.L61.056,68 aftrekken: Inkomsten hoofdstuk XII (kasvoorzieningen) L12.270,33 en inkomsten gasbedrijf (winstuitkering) 71.020, f 5.977.766,35 Bedrag van het maximaal op te nemen krediet 25% van dit bedrag of ca. 1.1*9^.000,--. Volgens de door de gemeente gesloten rekening-courantovereenkom sten kan aan kasgeld worden opgenomen bij de Coöp. Baiffeisenbank 50.000,en bij de Bank voor Nederlandse gemeenten 250.000, Aan kasgeldleningen mag derhalve worden opgenomen rond 1.19!*°000, Hoewel thans nog niet kan worden vastgesteld, tot welke bedragen in 1972 kasgeldleningen zullen moeten worden opgenomen voor de finan ciering van kapitaalwerken, stellen wij u voor, ons te machtigen, voor het jaar 1972 kasgeldleningen aan te gaan tot een bedrag van maximaal 1.19l+°000,en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K. J. Vri jling burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 21