Artikel 8. Van de betaling van bruggeld zijn vrijgesteld: a. vaartuigen behorende tot of in gebruik bij de bedrijven en diensten der gemeente Idaarderadeel; b. controlevaartuigen van de provinciale waterstaat; cpo 1 .i t i e vaart ui ge n een en ander met de daarbij behorende roeiboten. Artikel 9» Deze verordening vervangt die. vastgesteld bij raadsbesluit van 11 ja nuari 1967, no. 11, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 juni 1967, no. 8 en treedt in werking op de dag, waarop de Koninklijke Goedkeuring is verleend. Grouw, 1U december 1971 De raad voornoemd, voorzitter. secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 41