12a De raad der gemeente Idaarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december j.l. no. 2810; gelet op artikel 12Ta van de gemeentewet; besluit met afwijking van de artikelen 2, eerste lid, voorzover dat de ontvan ger betreft, 113 t/m 121, 123, eerste lid, 125 en 127 der gemeentewet en van de krachtens artikel 123, tweede lid, dier wet gestelde voor schriften betreffende de inricnting van de boekhouding, vast te stellen de volgende VERORDENING MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN DE FINANCIËLE ADMINI STRATIE EN VAN HET BEHEER VAN DE GELDMIDDELEN VAN DE GEMEENTE. Artikel 1 Comptabele. Burgemeester en wethouders wijzen, onverminderd de verant woordelijkheid van de secretaris als hoofd van de plaatselijke secreta rie, een ambtenaar aan, die zelfstandig verantwoordelijk is voor de or ganisatie, het bijhouden en het doen bijhouden van de financiële admini stratie der gemeente, niet behorende tot een tak van dienst ten aanzien waarvan artikel 252 van de gemeentewet is toegepast. Deze ambtenaar wordt aangeduid met de naam "comptabele". Art ikel _2. De functie van comptabele is onverenigbaar met de functie van kassier en sub-kassier. Artikel 3. Burgemeester en wethouders wijzen ambtenaren aan die de comptabele en de kassier vervangen. Artikel k. Financiële administratie. Onder de financiële administratie van de gemeente wordt verstaan de boekhoudkundige verwerking van de financiële rechten en verplich tingen en de ontvangsten en betalingen, en de registratie van het eigen vermogen der gemeente. Artikel 5. De comptabele draagt, voor zoveel het hem mogelijk is, zorg, dat maatre gelen worden genomen, welke de juistheid en volledigheid van de financie le administratie waarborgen. Artikel 6. Burgemeester en wethouders kunnen voorschriften geven voor de inrichting en het voeren van de financiële administratie en voor de organisatie van de hiermede verband houdende werkzaamheden. Bij deze voorschriften kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 123, tweede lid der gemeentewet, voorzoveel de inrichting van de boekhou ding van de gemeente betreffende.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 53