Artikel 7. De ambtenaren der gemeente, die uit hoofde van hun functie hiervoor in aanmerking komen, verstrekken aan de comptabele de gegevens en stukken ten behoeve van de financiële administratie» Zij nemen zodanige maatregelen van organisatie en administratie, dat aan deze verplichting tijdig en volledig wordt voldaan. De comptabele ziet er op toe, dat deze maatregelen worden genomen. Artikel 8. De vaststelling van de volgnummers van de gemeentebegroting, waarop de inkomsten en uitgaven worden geboekt, geschiedt, onverminderd de be slissingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders, door de comptabe le. Indien de door de daartoe bevoegde ambtenaren gegeven aanwijzingen op de desbetreffende stukken niet in overeenstemming zijn met de volg nummers, waarop verantwoording naar het oordeel van de comptabele dient te geschieden, doet deze daarvan mededeling aan burgemeester en wethou ders, wier beslissing hij afwacht» Artikel 9» De comptabele draagt, voor zoveel het hem mogelijk is, zorg voor een zodanige kredietbewakingsadministratie, dat te verwachten overschrij dingen van de pesten der gemeentebegroting tijdig worden geconstateerd en aan burgemeester en wethouders worden medegedeeld» Artikel 10. De comptabele is belast met de zorg voor de invordering van alle in komsten en ontvangsten van de gemeente» Hij neemt daarvoor tijdig de nodige maatregelen. Artikel 11. Het kasbeheer der gemeente omvat de bewaring van de gemeentegelden, de inning van de inkomsten en ö.e ontvangsten en het doen van de beta lingen der gemeente. Artikel 12. De inning van de inkomsten en de ontvangsten en het doen van betalingen als bedoeld in het vorige artikel geschieden hetzij via een daartoe bij een door burgemeester en wethouders aangewezen bankinstelling aangehou den rekening-courant, hetzij via een door de gemeente aangehouden reke ning bij de postcheque en girodienst» Artikel 13. Het beheer van de bank- en girorekeningen van de gemeente wordt opgedra gen aan een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar, na der genoemd kassier. Burgemeester en wethouders stellen voor de kassier een instructie vast, welke aan de Gedeputeerde Staten ter kennisneming wordt gezonden. Artikel 1h. Behalve in het geval, vermeld in artikel 262 der gemeentewet geschieden de betalingen der gemeente op door burgemeester en wethouders getekende bevelschriften, welke de post der begroting, waaruit de betaling moet ge schieden, vermelden. De inning van de inkomsten en ontvangsten geschiedt op door burgemeester en wethouders getekende inningsopdrachten, welke eveneens de post der be groting, waarop de inkomsten of ontvangsten moeten worden verantwoord, vermelden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 55