De heer Sipke de Boer heeft gezegd dat de mast elders kan worden geplaatst. Het betekent dat de beslissing moet worden uitgesteld en een nieuwe plaats meet worden uitgezocht. De gemeentenaren moeten auto matisch inspraak hebben. De heer Yan der Hem voelt er niets voor de zaak uit te stellen. In het onderhoud met de Rijksgebouwendienst zijn geen nieuwe gezichtspun ten naar voren gekomen. De voorzitter en de directeur van gemeentewerken hebben enkele masten bezichtigd. Jammer dat de commissie niet mee is ge weest. Misschien was de heer Meester dan nu ook voor geweest. De heer van de Lageweg zegt dat over dit punt al heel wat "losge maakt is". Spreker meent, dat wanneer de Grouwster gemeenschap nu eens mocht kiezen tussen de fabrieksschoorsteen en be mast, de laatste de voorkeur kan krijgen. En de schoorsteen gaat straks verdwijnen zodat nu de mast wel gebouwd kan worden. De voorzitter: "Dit zou wel een mooie ruil zijn". Spreker zegt dat bij zoeven verschillende objecten heeft genoemd waartegen geen bezwaar is. Hij vermoedt dat hogere organen straks het besluit van de raad zullen vernietigen. Met een hearing vooraf, zoals de heer Sjcuke de Boer voorstelt, moet men voorzichtig zijn. Wat de een als een formaliteit beschouwt, acht een ander van grote importantie. Aan zo iets moet men nooit beginnen. De com missie kan zich altijd voldoende oriënteren. Spreker meent dat het moei lijk is de grens te bepalen van belangrijke of minder belangrijke zaken. Formeel zijn burgemeester en wethouders gerechtigd de vergunning te ver lenen. Bij een bouwwerk van importantie waarvan men zegt: "dat grijpt zo ver in", kan het college altijd nog met de bevolking praten. Maar waar ligt precies de grens? Spreker meent, dat deze mast niet de aandacht van een hearing verdient. Spreker waarschuwt op te passen voor vertragings procedures, ook wat de kosten hiervan betreft. Wethouder Vledaer zegt dat de heer Freek v/d Meulen meent, dat hij aan de gehouden handtekening-act ie de interpretatie geeft van: deze mensen zijn er op tegen. Dit is niet zo. Tegen de mensen is gezegd: "Jim kenne üs noch ompraete". Spreker heeft ook met verschillende inwoners ge sproken. Duidelijk was dat ieder er op tegen was en dat het niet nodig was er nog over te praten. Spreker meent dat ook burgemeester en wethouders en de raad zich zoveel mogelijk moeten openstellen voor meer contact met de bevolking. De heer Freek van der Meulen: "Hoe is dat nu te rijmen. Burgemeester en wethouders en raad moeten zich openstellen voor meer contact met de be volking, terwijl nu 500 mensen er om vragen, daaraan geen gehoor wordt ge geven" Wethouder Vledder: "Dit is m.i, hier niet nodig". Hierna wordt het voorstel van de heer Freek v/d Meulen, om eerst een hea ring te houden en dit punt van de agenda te schrappen, welk voorstel vol doende wordt ondersteund, a.ls verststrekkende voorstel het eerst in stem ming gebracht en met 10-3 stemmen verworpen, voor stemden de heren Sjouke de Boer, S. Bangma en Freek van der Meulen. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. De heren van der Hem, van de Lageweg en Sjde Boer wensen aantekening te hebben tegengestemd» Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van het s choolzwemmen Mevr. Spijkstra-Nijdam vraagt of over dit voorstel niet bij de be grotingsbehandeling kan worden beslist. De voorzitter antwoordt, dat eerst de voorstellen 5 t/m 13 moeten worden behandeld. De heer v/d Hem vraagt of overleg met de diverse commissies heeft plaats gehad. Wethouder van Essen antwoordt, dat het college advies heeft gevraagd van de schoolraad, Laatstgenoemde heeft contact met de commissies gehad. Het voorstel van de schoolraad is dat de vervoerskosten te zijner tijd voor rekening van de gemeente dienen te worden genomen. Hiervoor waren thans nog geen middelen beschikbaar. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel van burge meester en wethouders besloten,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 11