Verzoek om verhoging uit de gemeentekas ten behoeve van de Vrouwenad vies commissie voor de woningbouw. De heer van der Hem heeft zich een beetje over dit voorstel ver wonderd. Waarom betaalt de woningbouwvereniging deze kosten niet? Wethouder Vledder antwoordt, dat de Commissie ook advies kan ge ven aan particulierenDe praktijk is wel dat de woningbouwvereniging er uitsluitend var profiteert. Ook de heer van de Lageweg zegt wat raar bij dit voorstel te heb ben opgezien. Uitsluitend voor Idaarderadeei werkend ontving de commis sie 50,nu na fusie 117, Wethouder Vledder antwoordt, dat de commissie jaren lang een wat sluimerend bestaan heeft geleid. Enige jaren geleden is er in de raad eens geopperd om de commissie op te heffen, misschien uit impulsiviteit. De laatste tijd is de activiteit toegenomen en nu in grotere eenheden wordt gewerkt, wordt er ook meer gebruik van gemaakt. In Grouw zijn voorlichtingsavonden over de woningbouw gehouden waartoe de vrouwenad viescommissie mee het initiatief had genomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel besloten. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van de Federatie Idaarderadeei van "Het Groene Kruis'1. De heer van der Hem zegt niet tegen het voorstel te zijn maar hij heeft bij de stukken een begroting voor 1972 gemist. Voorts vraagt Spre ker of er verschil in hoogte van de contributies der diverse bij de fe deratie aangesloten verenigingen bestaat. Wethouder Vledder antwoordt, dat geen begroting aanwezig is, wel een exemplaar van de Provinciale Friese Vereniging. Inderdaad bestaat er nog een aanmerkelijk verschil in contributie. In Roordahuizum betaalt men het meest. De oorzaak is dat Roordahuizum een zuster op 800 mensen heeft terwijl Grouw een zuster heeft op U400 inwoners. In de Federatie is al eens over het gelijk trekken van de contribu tie gesproken maar dan zullen ook de voorzieningen gelijk moeten zijn. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan confom het voorstel besloten. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas van de Provinciale Friese Vereniging "Het Groene Kruis" Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Verzoek om subsidie uit de gemeentekas van de Fryske Toanielstiftmg "Tryater" Mevr. Spijkstra-Hijdam zegt niet op het verlenen van subsidie tegen te zijn, maar stelt voor 0,10 per inwoner te geven en 0,05 bij het geven van voorstellingen in eigen gemeente aan een vereniging. De heer Freek v/d Meuien zegt dat het grote exploitatietekort hem opgevallen is. Tegenover een inkomst van U6.000,staat een uitgaaf van 320.000,Hoewel Spreker bepaald geen tegenstander van fries to neel is, vindt hij een tekort van 27^.000,wel erg hoog. Dit jaar vraagt men 0,15 per inwoner volgend jaar misschien 0,20. Hoewel Spre ker het voorstel van mevr. Spijkstra wel sympathieker vindt meent hij, dat, wanneer de raad er een keer aan begint, er verder aan vast zit. Daarom is het beter er helemaal niet aan te beginnen. Wethouder van Essen antwoordt, dat tot nu toe bij voorstellingen in de gemeente de organiserende vereniging 500,uit het cultureelfonds ontving. Mevr. Spijkstra tracht nu met haar tussenvoorstel ue bereiken, dat de betreffende vereniging wordt gesteund en Tryater verplicht wordt in deze gemeente te komen spelen. Spreker denkt dat deze tussenoplossing voor het college wel aanvaardbaar zou zijn. Het tekort bedraagt inderdaad 27^.000,Men moet dit verzoek echter in dezelfde geest zien als het Frysk Orkest. Dat willen wij graag houden, ook met Tryater is dat zo. Daarom zijn burgemeester en wethouders met het voorstel tot het verlenen van een vaste bijdrage van 0,15 per inwoner gekomen. Indien 2 verenigingen een voorstelling organiseren ontvangen ze ie der 200,van de gemeente. Zelf zullen ze dan 3oo a ^00 gulden moeten bijpassen. Het voorstel van mevr. Spijkstra blijkt genoegzaam te worden ondersteund De heer Freek v.d. Meuien beklemtoont nogmaals dat hij het voorstel van mevr. Spijkstra sympathiek vindt. Maar zijn argumentatie is nauwelijks aangevochten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 13