Spreker meent dat een vergelijking met het Frysk Orkest niet op gaat. Daarom stelt Spreker voor geen subsidie te geven; welk voorstel voldoende wordt ondersteund. Wethouder van Essen antwoordt, dat verschillende activiteiten in Friesland met elkaar in stand moeten worden gehouden. Het advies van de afdeling Friesland van de VNG is een verdeelsleutel te hanteren. Er zijn - 30 gemeenten die er achter staan. Spreker ontraadt don ook het voorstel van de heer van der Meulen. Het voorstel v/d Meulen, zijnde het verststrekkende, wordt hier na in stemming gebracht en met 10-3 steramen verworpen. Voor stemden de heren van der Hem, van de Lageweg en Freek van der Meulen. Hierna wordt het voorstel van mevr. Spijkstra-Wijdam met algemene stemmen aangenomen. Wethouder Vledder merkt/óp, dat wanneer meerdere verenigingen van nog het optreden van Tryater gebruik maken, burgemeester en wethouders re gelend kinnen optreden wat de verdeling van het subsidie betreft. 10. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (V.V.V.) te" Grouw. De heer Freek van der Meulen zegt dat men bij de behandeling van dit punt er van uit Ejoet gaan, dat de oorspronkelijke begroting op een basis van 30.000,was opgemaakt. Thans is de raad geconfronteerd met een herziene begroting die aanmerkelijk lager ligt. Spreker leest uit het reglement van V.V.V. enige doelstellingen voor op basis waar van hij het redelijk acht dat de gemeente dit werk subsidieert. De vraag is alleen hoe hoog. Men kan zich, aldus zegt Spreker, afvragen of deze begroting reëel is. In deze nieuwe begroting met een tekort van f 5600,is weer rekening gehouden met een full-time kracht. Spreker ook acht/deze begroting niet reëel en zou het bestuur van V.V.V. willen ad viseren bij wijze van overgangsfase iemand aan te stellen die net als de huidige informateur, maar dan in uitgebreider zin, dit werk doet. Spreker stelt voor een subsidie van 5000,hiervoor te verlenen. De heer Sipke de Boer meent, dat het hem gemakkelijk is gemaakt, want uiteindelijk komt hij tot dezelfde conclusie, zij het op een wat andere manier. Spreker zegt dat de raadsleden met het bestuur van V.V.V. een bijeenkomst hebben gehad, waarin werd meegedeeld dat deze bespreking was belegd omdat burgemeester en wethouders het verzoek om subsidie had den afgewezen. Spreker zegt dat de vaagheid die over deze hele zaak ligt hem hindert. Spreker meent dat burgemeester en wethouders het wel met de raad eens zijn dat V.V.V. de hand boven het hoofd moet worden gehouden. Het gaat hier om een belangrijke zaak. Het bestuur van V.V.V. vindt zijn begroting wel reëel. Spreker meent dat de basis voor een professionele aanpak te smal is. Hij stelt voor dat het college met het bestuur con tact opneemt om te trachten eeh bredere basis te vinden. Spreker stelt voor V.V.V. te helpen tot een maximum bedrag van 5000,voor 1972. De heer Sjouke de Boer zegt het in grote lijnen wel met beide spre kers eens te zijn. Ook Spreker acht de begroting te weinig concreet voor een subsidie van 10.000,Met een bijdrage van 5000,voor een overgangsfase kan Spreker wel akkoord gaan. De heer Freek van der Meulen schaart zich ook achter het voorstel van de heer Sipke de Boer. Spreker oetreurt dat het recreatieoord domweg heeft geweigerd mee te doen. Deze iieeft zeker belang bij een goed draai ende V.V.V. Dat het recreatieoord zonder motivering het verzoek heeft afgewezen begrijpt Spreker niet. De voorzitter antwoordt, dat een aantal naar voren gebrachte argu menten overeenkomen met de visie van burgemeester en wethouders. Inder daad is het draagvtakte smal. De bijdrage van het bedrijfsleven bedraagt slechts 1/3 deel. Wanneer de commerciële basis zo smal is acht Spreker het niet verantwoord daarop op professionele wijze verder te bouwen. Ook zegt Spreker dat belangrijke posten aan de lage kant geraamd zijn, welke in de komende jaren belangrijk zullen stijgen. Er is gezegd dat de con tributies van het bedrijfsleven al zo hopg waren en het niet verantwoord was deze te verhogen. Spreker acht het niet voorstelbaar dat V.V.V. een andere oplossing vindt. Een aantal jaren geleden heeft de raad een wel overwogen besluit gencmen om het subsidie op 10% van de door het bedrijfs leven op te brengen contributie te stellen. Spreker acht het niet verstan dig het subsidie nu aan dit besluit te ontkoppelen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 15