De uitgaven die de gemeente noodwendig t.b.v. de recreatie moet doen zijn ai zo hoog dat hierop een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds is ontvangen. Bij Binnenlandse Zaken hebben ze gezegd dat dit een van de bloedzuigers van de gemeente was. Men kan deze aanvullende bijdrage nu moeilijk gebruiken om het subsidie van V.V.V. te verhogen. Spreker zegt, dat de netto-kosten van bruggen al 61.000,— per jaar bedragen, het baggeren van de Gronaaam f 12.000,realisering van een nieuwe startto ren 3.000,per jaar, een nieuwe beweegbare brug ten behoeve van het recreatieve verkeer betekent een lastenverhoging van 1+0.000, inwil liging van het verzoek van V.V.V. om subsidie-verhoging zou 9000,ex tra zijn, terwijl bij V.V.V. al jaren plannen bestaan voor bouw van een toiletgebouw, te schatten op 13.000,in totaal belopen deze bedragen al de som van 138.000,afgezien nog van de aan te leggen parkeer plaatsen e.d. Spreker meent dat men het verzoek van V.V.V. mede in dit raam moet bezien en acht het niet verstandig aan dit soort financiële verlangens tegemoet te komen. Een Grouwster V.V.V. op professionele basis acht Spre ker geen haalbare kaart.Streek-V.V.V.s kunnen belangrijker dingen doen met beperktermiddelen. Wel is Spreker van mening dat V.V.V. in een overgangs fase moet worden geholpen. De opzet moet dan realistisch zijn. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren, dat de gemeente op een begrotings totaal van 7.000.000,op de post "onvoorzien" nog slechts 18.000, beschikbaar heeft of ongeveer 1/1+%. Spreker vestigt er de aandacht op dat ook de gemeente met de plansoendienst in hoge nood zitIn Grouw moet no dig een extra tuinman worden aangetrokken. Deze kost ook 15.000,in clusief sociale lasten per jaar. De gemeente kan zich niet permitteren thans subsidies te gaan verhogen. De heer Sipke de Boer meent dat de nieuwjaarswens van de voorzitter 'goede start en romme rakken1' zich onderscheidt van zijn betoog, waarin hij niet anders doet dan laveren. Spreker zegt wanneer de woonforensenbe lasting met 1,wordt verhoogd 10.000,extra op tafel komt. De heer Freek v/d Meuien vestigt er de aandacht op, dat meester de Jong per 1 januari 1972 zijn functie als informateur neerlegt. Op de basis van het salaris van deze informateur kan men niet doorgaan. De N.V. Hal- bert sma heeft nu gratis een kantoor beschikbaar gesteld. Het is niet reëel nu te zeggen, V.V.V. krijgt maar 1000,— en geen 5000,— subsidie. In de vorige vergadering is door zijn fractie voorgesteld het bruggeld met 0,25 te verhogen. Dit had 5.000,extra opgebracht. De heer Sjouke de Boer zegt dat hem op de bijeenkomst met het V.V.V.- bestuur verzekerd is dat het in de bedoeling ligt om straks een streek- V.V.V. te realiseren. Om de eerste stap te kunnen bevorderen moet men over die 5.000,heenstappen. De heer van der Hem wil zich met een subsidie/7 5-000,akkoord ver-/ klaren, indien het bestuur van V.V.V. eerst met het plan tot oprichting van een Streek-V.V.V. kcmt en dan een informateur aanstelt. De voorzitter meent dat de zaak vrij simpel ligt. De raad heeft zich uitgesproken voor een subsidie van 5.000,Spreker heeft de raad de consequenties van dit besluit voorgehouden. Hij vindt verhoging van de be lasting voor de recreanten een onjuist uitgangspunt, uiteindelijk is er nog maar 18.000,te verdelen en bij een subsidie van 5.000,blijft van de post "onvoorzien" maar li+.000,over. Spreker vindt de aanstel ling van een tuinman belangrijker. Het verlenen van een subsidie heeft consequenties, het werkt door en een volgend jaar zijn de exploitatiekos ten weer hoger. Ook de overgangsfase moet men op zijn merites bekijken. Spreker meent dat met U.000,wel belangrijker zaken kunnen worden af gedaan. Wethouder Vledder zegt, indien hij het goed heeft begrepen, dat er 2 voorstellen ter tafel liggen. a. voorstel Sipke de Boer, waarin burgemeester en wethouders in overweging wordt gegeven contact met V.V.V. over een nader programma op te nemen en indien dit reëel en verantwoord is een subsidie te verlenen van maximaal 5.000, b. een voorstel Freek van der Heulen, dat in principe gelijk is aan voor stel sub a. Mevr. Spijkstra-Hijdam meent niet akkoord te kunnen gaan met een be groting, waarin een volledige kracht is geraamd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 17