Inzake het kommenplan Grouw heeft de voorzitter tijdens de vorige begro tingsbehandeling medegedeeld dat dit op een oor na gevild is. Het lijkt daarom reëel te verwachten dat dit plan in 1972 definitief vastgelegd kan worden. Dit zal ook in de toekomst noodzakelijk blijken om de situa tie inzake de bebouwing en bestemming goed in de hand te houden om daar mee te voorkomen dat de oude dorpskern van Grouw haar specifieke karakter zal verliezen. Ook het aantal recreatieve uitspanningen kan hiermee bin nen de perken gehouden worden, wat gezien de ervaringen in andere gemeen ten zeer gewenst is. In dit verband zou ik nog willen opmerken dat de hearings ever dit onderwerp gehouden veel weerklank bij de bevolking ge vonden hebben. Een juiste wijze van inspraak, die vaker toegepast zou kunnen worden. Met betrekking tot de woningbouw kan zeker in vergelijking met vele andere gemeenten van een gunstige situatie gesproken worden. De woning bouwvereniging ''Midden-Friesland'1 verricht in deze veel goed en nuttig werk, waarvoor zij onze dank en waardering verdient. Van gemeentewege dient deze vereniging gestimuleerd te worden bij het opzetten van de nieuwe plannen, betreffende het nieuwe type woningen van een baanbrekende bouwstijl en een prijs die in het licht van de hui dige huurprijzen redelijk genoemd kan worden. Wat de huisvesting van de bejaarden betreft is het goed te vernemen dat minder draagkrachtige bejaarden die graag voor een woninkje van de in aanbouw zijnde bejaardenflat te Grouw in aanmerking willen komen een tege moetkoming in de huur kunnen ontvangen om daarmee hun financiële zorgen enigszins te verlichten. Graag zouden wij de plannen betreffende de bouw van een nieuw be jaardentehuis en een eventueel dienstencentrum uitgediept willen zien, zodat ook de bevolking een duidelijk inzicht in deze plannen kan krijgen. Het is jammer te noemen dat bij de opzet geen rekening gehouden is met een mogelijkheid voor recreatie van de bejaarden. De wenselijkheid hiervan zal niemand in twijfel trekken. Onverbrekelijk aan de woningbouw is het beleid van aankoop en bouw rijp maken van de gronden verbonden. Hoewel voor het jaar 1972 nog voldoende bouwrijpe grond aanwezig is, dringen wij er op aan zo snel mogelijk het bestemmingsplan Grouw ter visie voor te leggen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat in 1973 geen bouwrijpe grond meer beschikbaar is en daarmee de ontwik keling van het dorp in de weg wordt gestaan. Gezien de winsten uit het gasbedrijf dient de aansluiting van zo mo gelijk alle onrendabele gebieden op het gasnet zo snel mogelijk gereali seerd te worden, zodat de schande uitgewist wordt die werd veroorzaakt door financieringsmoeiiijkhedenwaardoor geen enkel aansluitingsplan in 1971 bewaarheid kon werden. In dit verband zouden wij tevens willen opmerken dat het verhogen van de gasprijs, wat in enkele gemeenten aan de orde komt, een onverteer bare zaak zou zijn. Met betrekking tot het onderwijs is het steeds weer de in het oog springende discriminatie ten opzichte van de grotere gemeenten. Toch zal al het mogelijke gedaan moeten worden om het onderwijs optimaal te laten functioneren. In dit verband zouden wij graag vernemen hoe de ervaringen zijn met de proef van het flexibel onderwijs gecombineerd met tweetaligheid. Reeds tijdens de begrotingsbehandeling in 1969 hebt u, mijnheer de voorzitter, gewezen op de noodzaak te komen tot de bouw van een nieuwe Christelijke school te Grouw en hiervoor een plaats aangewezen moest worden. Ook was de planoloog bezig met een nieuw ontwerp-bestemmingsplan voor Grouw waarin een plaats voor een nieuw schoolgebouw zou worden ge projecteerd. Persoonlijk interesseert mij zeer de vraag of deze projectie inmiddels heeft plaatsgevonden. Wat de Meaneweibrug betreft zijn wij blij met de toelichting doer u gegeven in het memorie van antwoord. Hopehlnjk is hiermee in deze zo be kritiseerde situatie wat meer klaarheid gekomen, want zoals u weet, mijn heer de voorzitter, is deze kwestie een doorn in het oog van vele inwo ners der gemeente en een reden temeer om binnen het kader van de moge lijkheden, deze hinderpaal zo snel mogelijk weg te nemen zodat aan een ieder weer vrije doorgang kan worden verleend.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 21