13 - En dat "binne dan allinnich noch irar de offisjele utnoegings. Derby kcrame dan noch de eigen kontacten cm sa to sizzen. Dat is net slim, menear de foarsitter, hwant hjirut kin men fornimme, dat de bilangstelling foar it gemeentewerk tanimt. Us publieke tribune is wol altyd tige tin bifolke, mar mei kontaktjounen kinne wy op in flinke bilangstelling rekkenje. Hwer moatte wy yn 1972 ek al wer as Rie op ta foar in hearing? Hat it kolleez.ie al plannen? Mei us sprekure foar de bigreating hat wol bliken dien, dat der yn de dcarpen wel idêen libje. Soene wy hjir net hwat mear gebrük fan meit- sje kinne sa as fabriken dat dogge? Ik bidoel troch idêebussen. Jo ha wolris sein, menear de foarsitter, dat "de Gemeente" ien fan de greatste bidriuwen fan Idaerderadiel is. B. en W. en de Rie, mei it ambterkorps witte net alles. Kinne wy net yn alle doarpen in plakje foar sa'n bus fine? En op de post "onvoorzien" is dan miskien noch wol in bidrachje foar in lyts pryske, as dat sa ütkomt. Mei de winsk, menear de foarsitter, dat 1972 us likefolle meifalie sil, as it leste fan it jier 1971 - in 60.000,dus - slut ik dizze algemiene skogingsIk winskje derby it kolleezje en alle meiwurkers fan us Gemeentelike tsinsten en de hiele Rie in goed 1972 ta. De voorzitter dankt de sprekers voor de waardering die zij hebben geuit aan het adres van de ambtenaren voor de in het afgelopen jaar ver richte werkzaamheden. Dit is zeer terecht en verdiend. Men trekt 365 da gen per jaar vaak een zware wissel op het ambtenarencorps, dat zijn taak steeds met toewijding uitvoert. De gemeente prijst zich gelukkig, dat zij bekwame mensen in dienst heeft. Door enkele sprekers is een critische opmerking gemaakt over de ge ringe tijd die beschikbaar was voor het behandelen van de begrotingen. Spreker zegt dat het college zich daaraan meer heeft geërgerd dan de raadsleden en verder heeft afgezien van dienstverlening door de Alphense Schrijfkamer. Volgend jaar hopen burgemeester en wethouders in de eerste helft van november de stukken aan de raadsleden te kunnen toezenden. Ge- vraagd is of burgemeester en wethouders/bespoedigen, dat de aanvullende kunnen bijdrage van 70.000,spoedig wordt omgezet in een definitieve uitke ring. Spreker zegt dat het college hier niets aan kan doen, omdat dit geheel afhangt van de beslissing van binnenlandse zaken. Het zal wel gro te moeite kosten deze uitkering te behouden. Spreker meent dat het einde van de periode, waarin geen aanvullende bijdrage meer nodig zal zijn nog niet in zicht is. Grote werken zoals de J.W. de Visserwei 1.500.000, ombouw van de rioleringen te Grouw en Warga (totaal 1.250.000,kun nen niet uit de post "onvoorzien" van 18.000,worden bestreden. De heer Sipke de Boer heeft gezegd, dat een sluitende begroting de gemeente geen schade heeft gedaan. Het college is erg ingenomen met die erkenning. Het is een bevestiging van de beleidslijn. Een sluitende be groting geeft nu eenmaal de mogelijkheid snel door te werken. Bij een niet sluitende begroting moet voor elke uitgave apart toestemming worden gevraagd. Dit werkt sterk veitragend met als gevolg dat er veel minder kan worden uitgevoerd. Spreker meent dat het jaar 1971 een ondersteuning is van een politiek sluitende begroting. Wanneer men het lijstje met in vesteringen van in de jaren 1969-1971 gereedgekomen of in uitvoering zijnde werken bekijkt, komt men tot de volgende conclusie: a. bouw 3 gymnastieklokalen (Wartena, Roordahuizum en Warga), bouw van 3 kleuterscholen (Roordahuizum, Grouw en Warga), 3 lagere scholen (War tena en in aanbouw gecombineerde school WTarga) b. uitgaven voor onderwijs op hoog peil gebracht. Spreker zegt het met de heer Sipke de Boer eens te zijn, dat dit peil nog niet te vergelijken is met dat van grote gemeenten; c. sanering van het dorp Roordahuizum 800.000, d. jachthaven te Wartena na 7 jaar ploeteren// 2.500.000, e. aanleg sportveld Warga, 2 velden met oefenhoek in uitvoering; f. het op peil brengen van de openbare verlichting; g. onderhoud wegen en straten, uit verwaarloosde toestand in 3 jaar opge trokken naar goed niveau; h. liquidatie van het tonnenstelsel, dat volgens het programma in 5 jaar zou geschieden; i. baggeren van het Pikmeer hetgeen de gemeente slechts een paar duizend gulden kost

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 29