Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2998 Grouw, 17 december 1971. Onderwerp: Raadsvergadering. Ik roep u op tot een openbare vergadering van de raad op woensdag 29 december a.s., 's namiddags om 2 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. Agenda. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 11+ december j.l. gaan hierbij(volgen) Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 12 oktober j.l., no. 12, tot aankoop van twee perceeltjes grond van de woningbouwvereniging "Midden-Friesland". b. Motie van de raad der gemeente Bergen (N.H.) inzake de regerings plannen ten aanzien van het onderwijs. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Beroepschrift van de directeur van de rijksgebouwendienst te Groningen tegen de weigering van een bouwvergunning. 5. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van het schoolzwemmen. 6. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van de Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw. 7. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van de Federatie Idaarderadeel van "Het Groene Kruis". 8. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas van de Provinciale Friese Vereniging "Het Groene Kruis". 9. Verzoek om subsidie uit de gemeentekas van de Fryske Toanielstifting "Tryater" 10. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (V.V.V.te Grouw. 11. Verzoek om subsidie uit de gemeentekas van de Stichting Overkoepeling Nederlandse Muziekorganisaties (S.O.N.M.O.) ten behoeve van de plaatse lijke muziekkorpsen. 12. Verzoek om subsidie uit de gemeentekas van het gewest Friesland van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (K.N.C.G.V.ten behoeve van de vorming van technisch kader. 13. Verzoek, van diverse organisaties om subsidie uit de gemeentekas. 1H. Behandeling van de begrotingen voor 1972. 15. Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 55 bis der Lager-onderwijswet 1920.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 3