Gereed. in 1968 1969 19T0 1971 totaal aanbouw Be j aar deny oningen Grouw 18 18 83 Warga 18 18 Totaal18 183683 36J60282112 Thans 7900 inwoners. Conclusie in 1972 passeert Ictaarderadeel de 8000 inwoners. Minder rooskleurig zijn de enorm stijgende huren. Spreker vindt dit een droevige zaak. De doorstroming kant niet voldoende van de grond. Nie mand weet er een oplossing voor, al moet Spreker eerlijk bekennen dat ge zien tegen achtergrond van de hoge huren het ook nog meevalt, want er wor den nogal wat premies uitbetaald. Er is gezegd dat de gemeente met de aankoop van gronden haast zal moeten maken, Spreker zegt het hier volledig mee eens te zijn, maar dan moeten de eigenaren wel meewerken. Wanneer deze alleen tegen exorbitante prijzen willen verkopen bereikt de gemeente niet veel. Er blijft dan wei nig anders over dan te onteigenen en daarvoor is een goedgekeurd bestem mingsplan nodig. Dit is het probleem waar burgemeester en wethouders in Grouw mee zetten. In Warga heeft de gemeente nog tijdig bouwgrond kunnen aankopen terwijl in Roordahuizum en Wartena voorlopig voldoende grond be schikbaar is. Overigens wacht Roordahuizum nog steeds op de goedkeuring van het bestemmingsplan, dat in juni j.l, al in de raad werd vastgesteld. Meaneweibrug: Spreker meent dat men deze zaak niet te veel moet dramati seren. Men krijgt wel eens de indruk dat de watersportvereniging te Warga de voornaamste belanghebbende isDit is in strijd met de feiten, Vergele ken bij het belang dat de gemeente bij deze brug heeft, is het belang van de watersportvereniging van ondergeschikte betekenis. De gemeente heeft groot belang bij een snelle uitvoering van deze brug, omdat/de eerste fase/" het is in de totale verbetering van de J.W. de Visserwei. Spreker zegt dat het college er naar streeft - maar die mogelijkheden hebben burgemeester en wethouders evenmin alleen in de hand als bij de Meaneweibrug - de uitvoe ring van de J.W. de Visserwei in 1973 te laten aansluiten op - en daar wordt ook naar gestreefd - het gereedkomen van de brug in 1972. Volledig heidshalve wordt verwezen naar de memorie van antwoord. Brug Wartena: Spreker merkt op, dat de subsidietoezegging van het Ministe rie van CRM van 130.000,toegezegd is op een totaalbedrag van - U5O.OOO, Het plan kan nu besteksklaar worden gemaakt. Ook hier zal de financiering wel moeilijkheden geven. Het college wil proberen tegelijker tijd het Nije Faed op te knappen, waarvoor de begroting na bezuiniging 60.000,aangeeft Ombouw riolering Grouw en Warga: Spreker zegt dat dit een zaak is waaraan burgemeester en wethouders van harte meewerken. De volgorde van uitvoering wordt door de provincie be paald. De gemeente zal voorlopig wel niet bij machte zijn deze werken uit te voeren. In Wartena en Roordahuizum liggen de rioleringen goed. De kos ten van ombouw in Grouw en Warga kunnen worden getaxeerd op resp. 750.000,en 500.000, in totaal 1 1/1+ miljoen gulden. Spreker zegt dat in de komende 5 jaar de volgende plannen zullen moe ten worden voorbereid en uitgevoerd: 1. Bejaardentehuis met - 100 bedden 5.000.000, 2. Ombouw riolering Grouw voor waterzuivering f 750.000, 3. Ombouw riolering Warga voor waterzuivering 500.000, 1+. J.W. de Visserwei 6.000.000, 5. Weg Grouw-Imsum 1.000.000, 6. Brug Wartena 1+50.000, 7. Overdekt zwembad met sporthal 3.000.000, 8. Sportveld Wartena 350.000, 9. Herindeling en uitbreiding sportveld Grouw 500.000, 10. Reinigingsauto (in 1972) 100.000, Totaal onrendabele investeringen 17-750.000, rendabel 11. Grondaankopen woningbouw Grouw 2.000.000 rendabel 12. Grondaankopen woningbouw Warga 250.000, - Totaal rendabel - onrendabel 20.000.000, - Rente 8 aflossing 2 1/2% gemiddeld 2.100.000,vaste last per j aar.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 33