- Alle investeringen, behoudens grondaankopen, zijn onrendabel. - Zou de gemeente voor de onrendabele investeringen of de vaste lasten daarvan, een gemiddelde subsidie krijgen van 75%, - wat uiteraard geen haalbare zaak is -, dan zal zij over ongeveer 5 jaar instaat moeten zijn, boven de voor 1972 geraamde uitgaven, nog een ex tra netto-exploitatietekort te dekken van rond 466.000,per jaar. - Dit bedrag kan uitsluitend op twee manieren beschikbaarkomen: a. door besparingen, d.w.z. door vanaf heden geen nieuwe uitgaven meer te doen, die niet beslist nodig zijn; b, door verhoging van de gemeentelijke belasting 250,per gezin). Spreker meent dat de gemeente blij moet zijn met opneming van de win sten van het gasbedrijf in de begroting. Anders was er in Warga geen gym nastieklokaal en geen school gebouwd. De winst gaat dit jaar naar de scho len in Wart en a en Warga, het gymnastieklokaal in Warga en de oefenboek bij het sportveld te Grouw. Tegen dit beeld gezien is deze besteding zeker te verantwoorden KommenplanSpreker merkt op vorig jaar zo onverstandig te zijn geweest om te zeggen dat het plan op een oor na gevild was. Hij hoopt echter dat het in 1972 kan worden vastgesteld. Chr. Nat.School: Voor de bouw van een nieuwe school is intussen een terrein gereserveerd waarmee het schoolbestuur akkoord is gegaan. Er wordt al ge ruime tijd getracht de school afgekeurd te krijgen maar tot nog toe is dit niet gebeurd. s^,1 Wethouder van Essen antwoordt, dat de plannen voor de bouw van een sport hal door de plancommissie gunstig zijn ontvangen en doorgezonden naar de officiële instanties. De oefenboek bij het sportveld te Grouw is in de be groting opgenomen, al dan niet met een tennisveld. De onderwijsuitkeringen zijn ten opzichte van de grote gemeenten te laag zowel in de kapitaals- als in de exploitatiesector. Voor vakonderwijs, muziek- en zwemonderwijs wordt in deze gemeente nog niets vergoed. De ge meenten zullen hier steeds tegen aan moeten schoppen. De heer Freek v/d Meulen heeft een vraag gesteld over het flexibel on derwijs Spreker zegt dat hij onlangs een inleiding van een hierbij betrokken onderwijzer heeft beluisterd. Hij heeft de indruk dat het prima gaat. Een bezwaar is dat deze vorm van onderwijs van het personeel veel werk vraagt en dat er nog al veel roulatie in het personeel is. Dat is ook de reden, dat een der schoolhoofden heeft gezegd: "geef mij maar een onderwijzer i.p.v. een onderwijzeres". Een bezwaar is dan echter, dat een vakonderwij zeres moet worden aangesteld en dat kost de gemeente weer 3600,per jaar. Spreker deelt tenslotte mee, dat burgemeester en wethouders hebben besloten begin februari een bijeenkomst te beleggen met de schoolraad, het_ V- personeel/ oudercommissies der o.l. scholen en besturen van bijzondere en scholen, inzake de instelling van een schooladviesdienst. Wethouder Vledder zegt dat hij slechts kan bevestigen hetgeen de voor zitter in zijn antwoord over de verdeling van de woningwetwoningen over de verschillende dorpen heeft opgemerkt. Wel dient er rekening mee te worden gehouden, dat de contingenten steeds groter moeten worden om woningen ge bouwd te krijgen. Getracht wordt een nieuw type woningen te ontwerpen dat door een aannemer achter elkaar gebouwd kan worden. De woningbouwvereniging zal trachten hiervoor een formule te vinden. De heer Freek van der Meulen zegt even op dit laatste punt te willen inhaken. Spreker heeft op het kantoor van de woningbouwvereniging een plan voor de bouw van woningen gezien, waarvan de bouwstijl nogal afweek van het normale patroon. Het leek Spreker wel reëel en hij zou dan ook graag zien, dat de gemeente deze plannen stimuleerde. Spreker heeft wel begrepen dat over het nieuwe bejaardentehuis nog weinig te zeggen is al zal hij het op prijs stellen t.a.v. deze plannen op de hoogte te blijven. Spreker dankt wethouder van Essen voor diens toelichting over het flexibel onderwijs. Hij meende echter dat hierover een rapport zou verschij nen. De voorzitter heeft zich afgevraagd waar de mensen die zich in 1971 in de gemeente hebben gevestigd vandaan komen. Spreker wil niet zeggen dat hij het antwoord daarop weet, maar hij veronderstelt dat de centrale ligging

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 35