het juist is, dat vlak bij grote plaatsen, een gezonde goede gemeente met een goed leefmi lieu, hierin een grote rol spelen. Ten aanzien van het gasbedrijf meent Spreker dat het niet reëel is dat de prijzen niet lager kunnen. Hij acht het wel reëel dat de onrenda bele gebieden zo snel mogelijk worden aangesloten, De heer Sjouke de Boer zegt wat betreft de Meaneweibrug blij te zijn met de Memorie van antwoord. En al is het gemeentelijk belang bij de brug dan hoger dan dat van de watersport, voor laatstgenoemde groep is deze situatie wel erg lastig. Spreker meent dat het zoutstrooien geen grondbederf is. Zout bestaat uit elementen die de planten wel opnemen. De heer Sipke de Boer dankt de voorzitter voor zijn uitvoerig ant woord. De voorzitter heeft onder meer gezegd dat de zaak: van de Meanewei wat opgeblazen is. Spreker leest een gedeelte voor uit de notulen van de begrotingsvergadering van 15 december 1970 waarin de voorzitter heeft ge zegd dat "de kans er in zit dat het deze zomer voor elkaar komt".Daardoor is er een groot vertrouwen bij de watersporters gewekt. Maar deze zien alleen wat er klaar komt en willen naast woorden ook daden zien. Spreker zegt dat bij het ontwerpen van het uitbreidingsplan te Roor- dahuizum overleg met een commissie heeft plaats gevonden. Spreker zou dit ook graag in de andere dorpen zien. De heer van der Hem heeft gehoord dat de banen van de rijksweg Leeu warden-Heerenveen zullen worden verdubbeld en dat in verband daarmee geen woningen langs de Stationsweg kunnen worden gebouwd. De voorzitter antwoordt, dat de bouw van een nieuw bejaardentehuis afhankelijk is van de toewijzing door de gedeputeerde staten. Bij reali sering van dit plan rijst de vraag wat er met Friesma Hiem moet gebeuren. Waarschijnlijk leent het gebouw zich er wel voor om het mede uit te rus ten als dienstencentrum. De aansluiting van de onrendabele gebieden op het gasnet wacht op het beschikbaar komen van financieringsmiddelen. Aangesloten moeten nog worden: Friens, Warstiens, Snekerhoek en de Bird. Aangaande de Meaneweibrug zegt de voorzitter zich de teleurstelling van de Wargaster watersporters wel te kunnen indenken. Men moet deze zaak echter in zijn juiste proporties zien. Het gemeentelijk belang is met het oog op de verbetering van de J.W. de Visserwei groter dan het belang van de watersportvereniging. Wel zal de gemeente alles doen wat in haar ver mogen ligt om de zaak te bespoedigen. Met de suggestie van de heer Sipke de Boer inzake de inschakeling van een plaatselijke commissie bij bestemmingsplannen gaat Spreker graag akkoord. Inderdaad heeft in Roordahuizum overleg plaats gehad. Straks komt Warga aan de beurt. Indien de praaksehets gereed is kunnen burge meester en wethouders de bevolking in een hoorzitting hiermee confronte ren. Spreker zegt dat/de rijksweg te zijner tijd i|-baans wordt. Het is nog niet bekend wat precies de plannen zijn. Omdat het Prinses Margriet- kananl in deze weg een groot obstakel vormt weet men nog niet of de brug hoger moet worden of dat een tunnel zal worden aangelegd. Tengevolge van deze plannen zou het plan "Graalda" eerst niet uitgevoerd kunnen worden. Er is nu een tussenoplossing gevonden in dier voege dat de Stationsweg in noordelijke richting zal worden verlegd waardoor het "Graaldaplan" in stand kan blijven. Het kan echter nog wel 10 jaar duren voordat deze verbreding van de rijksweg wordt aangepakt. Wethouder van Essen meent cok dat de kleinere dorpen wel met de ver deling van de woningbouw contingenten moeten "meedraaien". Om de leefbaar heid van deze dorpen te handhaven dient men zich, aldus zegt Spreker, te richten op een gemeenschap van plm. 1000 inwoners. Wethouder Vledder antwoordt de heer Freek v/d Meulen dat het hem niet bekend is dat de raad een rapport over de flexibele onderwijsvorm zou ont vangen. Spreker zegt dat er op 31 januari een voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden. Indien de raad dit speciaal wenst is Spreker bereid de raad in te lichten. Aangaande de gas .prijzen merkt Spreker op, dat het er ingezeten heeft dat burgemeester en wethouders met een voorstel tot verhoging van gas.prijzen zouden komen. Burgemeester en wethouders hebben zich op het standpunt gesteld dat verhoging alleen verantwoord was wanneer het beslist

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 37